»Oka« je naprava, ki prepozna motnje v duhovnem telesu in jih samodejno uravnoteži. Izdelana je za postavljanje ravnotežja pri ljudeh, v hišah in poslovnih prostorih. Med našimi izdelki ima najbolj barvito biopolje, ki učinkuje postopno in počasi, zato je zelo primerna za ljudi, ki so šibkejši ali že bolni. Učinkuje v premeru sto metrov. Proces postavljanja ravnotežja se začne takoj ko pride oseba v območje učinkovanja. V polju izdelka postane človek močnejši od naravnih pojavov, ki so mu prej škodovali. Naše tehnične naprave lahko obdržimo, negativne stranske učinke tehnologije pa naprava spremeni v koristno moč – reciklira odpadni elektro smog. Reciklira tudi ostala sevanja, ki prihajajo iz zemlje in iz okolice ter so ljudem škodljiva. Naprava je zasnovna kot naravni sistem – tročan s peto močjo. Z njo se lahko komunicira s pomočjo misli. Ravnotežje v duhovnem telesu se lahko vzpostavi tudi na daljavo. S polaganjem zdravil na stekleno kupolo pa se zmanjša njihove negativne stranske učinke. Če v polju naprave pripravljamo hrano je okusnejša. Oka je narejena iz medenine, brona, nerjavečega jekla, stekla in lesa. Deluje enako dobro, ne glede na to kam in kako je postavljena. Vgrajena je na lesenem podnožju s stekleno kupolo. Dolžina izdelka je 368 mm, širina 211, višina 232 mm, teža pa je 6 kilogramov.

Naši izdelki niso zdravilo. Za naše zdravljenje je pooblaščen samo zdravnik, vendar bo ta imel veliko manj dela, če bo skrbel za ljudi z uravnoteženim duhovnim telesom.

ZAVEST IN ŽIVLJENJE

Najprej je bila zavest. Zavest je resnica o obstoju in nosilec življenja. Čim je iskra zavesti prisotna, se okrog te prisotnosti oblikujejo pogoji življenja in življenje se formira. Zavest in življenje sta neločljiva. Življenje je ustvarjalna sila, ki oblikuje sebi samozadostne oblike, s pomočjo katerih se lahko izraža, je gibalo vseh sprememb in razvoja.

Zavest se v polni meri izraža in odraža kot oblika življenja. Življenje se manifestira v najrazličnejših oblikah in to zato, ker so tudi oblike ali stopnje zavesti zelo različne. Popolnejša kot je zavest, ki se manifestira skozi življenje, popolnejše bo življenje, ki je le odraz te zavesti oziroma njene stopnje razvoja.

Življenje je večno in ni je sile, ki bi ga lahko uničilo. Večnost je stanje izvora in vsega kar je iz njega izšlo. Večnost nima nobenega nasprotja, ki bi pomenilo njeno ogroženost, zato ona preprosto je, kot resnica.

Ko se zavest odtegne iz neke forme, se z njo odtegnejo vse tiste sile, ki formo oživljajo. Vedno umre le oblika, nikoli pa zavest, ki se po odtoku iz samostojne forme lahko priključi neki drugi zavesti in se tako podredi skupni obliki delovanja. Zavest deluje v svojem območju. Njeno delovanje pa se širi navzgor in prav tako tudi navzdol, v območje delovanja drugačne stopnje zavesti. To prehajanje pa je omogočeno zaradi vrat, ki onemogočajo obstoj hermetično zaprtih območij. Če bi bila območja zavesti hermetično zaprta, vpliv višje zavesti na nižjo ne bi bil možen in tudi obratno.

Simboli kot univerzalna govorica lahko vplivajo na to, da se določena vrata območij odpirajo in prav tako tudi zapirajo, ko je to potrebno. Simboli so sprejemniki za zavest. Simbol čisto določene in povsem ustrezne kvalitete lahko v nekem območju na stežaj odpre vrata za kvalitete zavesti, ki jih v danem območju še ni ali pa jih ni v zadostni meri. Tedaj se energija zavesti z višje ravni spusti na nižjo raven v obliki močne luči in presvetli vso tisto temo ali neosveščeno vsebino, ki je prisotna v območju. Ta luč zavesti, ki ji je simbol omogočil vstop, prečisti območje in s tem vzpostavi pogoje, da se informacije za življenje z višje ravni zasidrajo na tej prečiščeni ravni, ki se tako oplemenitena dvigne za stopnjo višje.

Simbol naj bi v tem območju deloval dalj časa in to zato, da se pogoji višje zavesti povsem utrdijo. Če se to dogaja pri človeku, se mora človek prilagoditi novim energijam zavesti. To prilagajanje sproži pri njem možnosti, da povsem ozavesti to spremembo, ki mu prinese nova spoznanja. Če ta spoznanja sprejme, rečemo, da se je njegova zavest razširila. Nove pogoje pa lahko tudi zavrne in tedaj rečemo, da preboj ni uspel. Uspel pa ni zato, ker njegova stopnja zavesti še ni bila primerno zrela za prehod v nekoliko bolj razširjeno zavest.

BIOPOLJE IN SIMBOLI

Znanstvene temelje za proučevanje simbolov je v prvi polovici prejšnjega stoletja postavil švicarski psiholog Carl G. Jung. Po Jungu je nezaveden del človekove psihe zmožen porajati simbole. V nezavednem delu psihe nastajajo arhetipi. Arhetipi so podedovani vzorci čustvenega in mentalnega vedenja. Simboli pa so vsebine arhetipov, izražene v slikovni obliki.

Jung je ugotovil, da imajo arhetipi izjemen vpliv na posameznika; oblikujejo njegova čustva ter njegov duhovni in etični nazor; vplivajo na njegov odnos do drugih, s tem pa navsezadnje na njegovo usodo v celoti. Vedel je, da so arhetipski simboli v posamezniku razvrščeni po vzorcu celovitosti in da ustrezno razumevanje teh simbolov lahko učinkuje zdravilno.

Kot pionir na tem področju se je vselej zavedal, da obstaja še neizmerno število vprašanj, ki čakajo na obravnavo. Zato njegovi koncepti oblikujejo tako imenovan odprt sistem, ki ne zapira vrat morebitnim novim odkritjem.

Z lastnimi raziskavami pa smo ugotovili, da je mogoče izraziti vsebino vsakega arhetipa s simbolom. Simbol je lahko enodimenzionalen, dvodimenzionalen, lahko ima prostorsko obliko, obstajajo tudi simboli, ki učinkujejo v časovni dimenziji. Okrog simbolov se širi posebno polje, ki ga imenujemo biopolje. Prav tako smo ugotovili, da simboli učinkujejo na človeka enako, kot bi učinkovali njihovi arhetipi, pri tem pa ni potrebno, da človek gleda v simbol, niti ni potrebno, da ve zanj. Za učinkovanje simbola zadostuje, da se človek nahaja v njegovem biopolju. Biopolje je območje življenja, njegova duhovna vsebina in ga najdemo povsod v naravi. Biopolje okrog telesa pa imenujemo aura. Jungova predvidevanja, da simboli lahko učinkujejo zdravilno, so se izkazala za popolnoma točna. Za vzpostavitev zdravilnega učinkovanja simbolov je potrebno poznati tehnologijo njihove uporabe.

Regulator biopolja Oka je naprava sestavljena iz enodimenzionalnih, dvodimenzionalnih in prostorskih simbolov, torej iz oblik, ki učinkujejo v biopolju. Simboli so vgrajeni po vzorcu celovitosti, kot je svetoval Jung. Posega globoko v nezavedno, v duhovna telesa, človeku dajej moč in mu postavlja ravnotežje, ne da bi za to zaprosil, učinkuje samodejno takoj ko pride človek v polje učinkovanja naprave.

BIOPOLJE IN FIZIKA

Zdi se, da so fiziki, ki raziskujejo teorijo strun že pripeljali evolucijo svojega uma do duhovnih razsežnosti, saj raziskujejo dimenzije, materijo in energijo, ki jih ne moremo več zaznavati z instrumenti, niti ne opazovati s fizičnimi očmi, lahko pa jih zaznavamo z  duhovnimi čutili.

Biopolje predstavlja simetrijo temni energiji, temni snovi in drugim prostorskim dimenzijam iz teorije strun. Simetrija je lastnost fizikalnega sistema, ki se ne spremeni, ko se spreminja sistem. Simetrija je v ozadju zakonov vesolja. Osnovne fizikalne sile v vesolju, elektromagnetna, šibka, močna in gravitacijska so si med seboj v simetriji. Preprost zgled simetrije vidimo ko vrtimo v roki biljardno kroglo – okoli katerekoli osi je videti popolnoma enaka. Princip simetrije uporabljajo fiziki za izračunavanje matematično nepremagljivih težavnosti, zlasti v teoriji strun. Problem se lahko razreši z izračunom simetričnega pojava, ki da isto fiziko, vendar mnogo lažjo matematiko.

Hiter razvoj fizike je pripeljal do neverjetnih spoznanj, ki jih ni več mogoče meriti z instrumenti, zasnovanimi tako, da zaznavajo le materijo v našem vesolju. Novotonovo, Einsteinovo in kvantno fiziko je mogoče meriti, temne snovi in energije pa ne, ker sta narejeni iz materije, ki je ni v našem vesolju, drugih prostorskih dimenzij pa ni mogoče opazovati. Vidimo namreč le prve tri dimenzije, strune pa so tako majhne, da jih ni mogoče zaznati z nobenim pospeševalnikom delcev. S proučevanjem simetrije med biopoljem in sodobno fiziko pa bi lahko proučevali oboje in tako merili neizmerljivo.

Temna snov in temna energija – aura in biopolje

Astronomi so proučevali gibanje zvezd v številnih vrtečih se galaksijah in ugotovili, da bi veliko zvezd moralo odnesti iz galaksije, če bi obstajala le vidna snov. Gravitacija vidne snovi je mnogo premajhna. Podrobna analiza je pokazala, da bi zvezde ostale gravitacijsko vezane, če bi bile galaksije, ki so jih naseljevale, potopljene v velikanski oblak nevidne snovi.

Ta snov se ne nakopiči v zvezde, jih obdaja in ne oddaja svetlobe, zato so jo imenovali temna snov. Izračunali so, da vsebujejo svetle sestavine vesolja, tistega, ki ga vidimo le 5 odstotkov kritične gostote snovi in energije celotnega univerzuma. Naše zvezde so le majcene luči v velikanskem morju temne snovi. S proučevanjem njenih gravitacijskih učinkov so fiziki ugotovili, da pokriva okoli 25 odstotkov kritične gostote vesolja. Vendar  temna snov ni samo okrog galaksij in zvezd, nahaja se tudi okrog planetov in okrog vsake stvari na planetu. Fiziki za zdaj še ne vedo iz česa je temna snov, niti je ne morejo meriti. Da obstaja, so zanesljivo potrdila le posredna opazovanja  in izračuni.

Med temno snovjo iz fizike in biopoljem, lahko poiščemo simetrijo. Tudi biopolje je okrog planetov, zvezd in galaksij, okrog vsake stvari na planetu, tudi okrog našega telesa, ne odbija svetlobe in je ne moremo meriti s fizikalnimi instrumenti. Za biopolje in temno snov velja, da ne vemo, iz česa sta, vendar gre za isto stvar. Biopolje je samo drugačen izraz za temno snov. Aura, ki se nahaja okrog telesa pa je tisti del temne snovi, ki vsebuje informacije življenja. Aure pa ni tako težko meriti kakor temne snovi, saj jo lahko merimo z radiestezijsko metodo. Radiestezijska metoda merjenja pa je merjenje z našim duhovnim telesom, s tistim, ki ni narejeno iz običajne snovi, ki odbija svetlobo.

Temne snovi fizikom ni bilo težko pojasniti, ker je vezana na gravitacijski prijem v galaksijah. Po teoriji o splošni relativnosti prispevata k velikosti gravitacijskega polja poleg mase še energija in pritisk. V skupni masi kritične gostote vesolja manjka še 70 odstotkov energije. Tudi te energije, ki so jo poimenovali temna energija, znanstveniki ne morejo meriti niti opazovati in za zdaj še ne vedo iz česa je. V nasprotju s temno snovjo pa se ne ovija okrog vidne materije, temveč je enakomerno razporejena po celotnem vesolju.

Med temno energijo in bioenergijo spet lahko poiščemo simetrijo. Bioenergija, ki je razpršena po vsem vesolju je zrcaljenje življenja. Vanjo je vključeno prav vse, kar ima moč manifestiranja. Bioenergija je energija v biopolju in je le drugačen izraz za temno energijo. Tudi bioenergijo lahko merimo z radiestezijsko metodo. S proučevanjem biopolja in bioenergije proučujemo življenje. Življenje je zrcalna simetrija biopolja.

Teorija kaosa in regulatorji biopolja

Fizik Robert Shaw je okrog leta 1980 začel raziskovati kaotične fizikalne pojave, na primer kapljanje vode iz slabo zatesnjene pipe. Kmalu je ugotovil, da so matematične enačbe, s katerimi bi lahko izračunal, kdaj bo padla posamezna kapljica iz pipe, silno zapletene in skoraj nerešljive. Domislil se je rešitve, ki je pozneje razširila novo področje raziskav v fiziki: meril je čas padca posamezne kaplje in iz tega s poenostavljenimi enačbami dobil zakonitosti, po katerih se je dalo napovedati izide. Zakonitosti, ki jih je z računalniško tehniko narisal v obliki »čudnih atraktorjev«, ki so geometrijski objekti, ni našel v natančnih fizikalnih enačbah, ampak v številčni vrednosti končnega rezultata.

Razvila se je teorija kaosa, ki je danes uporabna v biologiji, medicini, tehniki, ekonomiji, pri napovedovanju vremena, skoraj povsod. Fenomenološki opis kako je mogoče poiskati urejenost v kaosu, so poimenovali »zakon o podobnosti prek meril«. Nekje znotraj kaosa je skrit red v obliki informacije in našli so način, kako priti do nje.

Nekaj podobnega sem odkril pri razvoju regulatorjev biopolja. Z opazovanjem in logičnim sklepanjem sem ugotovil, da učinkujejo predvsem oblike izdelkov, vendar ne katere koli temveč le tiste, ki so povezane s fizikalnimi pojavi v vidni naravi in v biopolju. Tako sem izoblikoval pravilo: Regulator biopolja dobimo, če izdelamo predmet enake oblike, kot jo ima fizikalni pojav v biopolju ali graf matematične enačbe, ki opisuje fizikalni pojav v naravi.

Naredil sem regulator, ki je posnemal obliko kristalne rešetke železa, in takega, ki je posnemal obliko vala, ki jo naredi kapljica, ko pade na gladino vode. Učinkovanje teh izdelkov je bilo zadovoljivo, vendar se je pokazalo, da je mogoče izdelati še bolj kakovostne izdelke z uporabo oblik orbital iz kvantne fizike. Najbolj kakovostne naprave pa se dobi, če z obliko posnemamo fizikalni pojav v biopolju. Regulator biopolja Oka je zasnovan kot tročan, fizikalni pojav v biopolju, ki je poznan v naši kulturni dediščini že 6000 let.

Za izdelavo regulatorjev biopolja sem našel zakonitosti v grafični obliki matematičnih enačb, ki opisujejo fizikalne pojave. Torej v geometriji, to pomeni, da regulatorji ustvarjajo urejenost v kaosu po zakonu o podobnosti prek meril. Ta zakon predstavlja simetrijo kaosu. Z regulatorji biopolja zmanjšujemo neurejenost v biopolju, v jeziku fizike bi rekli, da zmanjšujemo entropijo.

Entropija in biopolje

Pojem entropije so odkrili med industrijsko revolucijo, v drugi polovici 19. stoletja. Entropija je mera količine nereda v fizikalnem sistemu. Lahko se jo izračuna; najprej so jo računali v termodinamiki, nato še v drugih vejah fizike, vendar se je pozneje izraz uveljavil povsod, za opisovanje stopnje nereda v nekem okolju. Fizika pozna sisteme pri katerih se entropija ne spremeni, vendar je težnja večine fizikalnih sistemov taka, da se razvijajo proti stanjem z višjo entropijo, to je znano kot »drugi zakon termodinamike«. Vendar moramo poudariti, da to ni zakon v konvencionalnem pomenu, kajti sistem lahko preide iz stanja z visoko entropijo v stanje z nižjo entropijo. Statistične enačbe entropije dopuščajo tudi njeno znižanje.

In kakšno zvezo ima entropija z biopoljem? Kar veliko, bolezen je v bistvu nered ali neurejenost sistema. V jeziku fizike je bolezen visoka stopnja entropije v telesu. Še pred nastankom bolezni se v fizičnem telesu poruši ravnotežje v njegovem biopolju. Ravnotežje v biopolju  telesa pa se ruši zaradi škodljivih sevanj, zaradi človekovih lastnih kaotičnih čustvenih vsebin, strupov v hrani in okolici in podobno.

Škodljiva sevanja, ki nastanejo zaradi elektrosmoga, radioaktivnosti, vodnih tokov in drugo definiramo kot povečanje entropije v biopolju okolice. Prav tako gre za povečanje entropije v auri, ko postane človek agresiven, depresiven, žalosten, ko ga je strah in ko je jezen. Enako se poveča entropija aure z uživanjem energijsko mrtve hrane in vode.

Na povezavi https://radiestezija-sturm.si/pdf/Belinov_tron.pdf lahko preberemo o naravnih sistemih, ki so jih poznali in uporabljali naši predniki. Vsi sistemi so delovali odlično šele takrat, ko je bila vanje vgrajena določena količina entropije. Na tak način so entropijo iz okolice reciklirali, jo spremenili v uporabno moč za dobro počutje ljudi in narave.

Teorija strun in biopolje

Fizika se je razvijala od velikega k majhnemu, od vidnega k nevidnemu in od doumljivega k nedoumljivemu. Tak razvoj se zdi povsem logičen, saj je izhajal iz človeka, iz možnosti njegovih zaznav in sposobnosti dojemanja celote.

Novotonova teorija gravitacije je upoštevala le maso telesa in razdaljo, zakoni gibanja pa so temeljili na nespremenljivem prostoru in času. V Einsteinovi teoriji splošne relativnosti je formulacija gravitacije pokazala, da prostor in čas prenašata gravitacijsko silo prek svojega ukrivljanja. V začetku 20. stoletja se je začela razvijati kvantna mehanika, ki vpeljuje vrsto zakonitosti vesolja, kot so nedoločenost, kvantno kolebanje ter dualnost val/delec. Predvideva, da so temeljne sestavine narave točkasti delci brez dimenzij.

Vsaka teorija je zadovoljivo pojasnjevala fiziko na svojem področju. Vse lepo in prav, vendar ko so združili enačbe splošne relativnosti in kvantne mehanike, so se te sesule. Kvantna mehanika in splošna relativnost nista bili združljivi! To ni bila samo lepotna napaka, ampak veliko več – ni bilo mogoče združiti v enotni okvir vseh sil: elektromagnetne, šibke, močne in gravitacije.

Osrednji gordijski vozel sodobne teoretične fizike tako razreši teorija strun, najnovejša fizikalna teorija, ki se pojavi šele okoli leta 1984 in je trenutno v razcvetu. Teorija na najgloblji ravni ponudi en sam pojasnjevalni okvir, ki zajema vse sile in vso snov.

Teorija strun je poenotena teorija vesolja, ki domneva, da temeljne sestavine narave niso točkasti delci brez dimenzij, pač pa majcene enodimenzionalne niti, imenovane strune.

Fizika teorije strun je tako zelo odmaknjena od možnosti zaznavanja naših čutov in instrumentov, da je ni mogoče raziskovati eksperimentalno. Za zdaj je edino orodje, ki ga uporabljajo fiziki pri raziskovanju tega področja le matematika, ki pa je v nekaterih primerih tako težka, da je ne zmorejo niti najboljši matematiki sveta. Toda nerešljivi matematični problemi so postali rešljivi z iskanjem simetrije.

Oblika je v materijo vtisnjena informacija

Slika 1 prikazuje snov jabolka, ki je sestavljena iz atomov, ti pa so sestavljeni iz elektronov in kvarkov. Po teoriji strun so vsi delci jabolka pravzaprav majcene zanke nihajočih strun, ki so hkrati tudi informacija za nastajanje delcev. Nihanje strune določa ustvarjanje delcev v atomski zgradbi in tako nastanek materije. Če struna niha na en način, bo nastal elektron, če niha drugače pa kvark. Kako pa bo struna zanihala, pa je odvisno od njene oblike. Oblika je torej v materijo vtisnjena informacija.

Teorija strun prinaša še veliko zelo zanimivih stvari, vendar zasledujemo »zakon o podobnosti prek meril«, zato nas zanimajo povezave med geometrijo strun in geometrijo generatorjev biopolja. Generator biopolja, ki smo ga razvili še preden smo karkoli vedeli o teoriji strun, je narejen iz torusov, med katere so vgrajeni simboli. Torusi so telesa, ki imajo obliko kolesarske zračnice. Ena od petih teorij strun, (2A) pa ima zaprte enodimenzionalne strune v obliki kroga. Ko se teorija 2A z matematično operacijo združi v popolnejšo teorijo M, se te strune razširijo v dvodimenzionalna telesa, v toruse.

Teorija pozna zaprte strune, te so prikazane na sliki 1 in odprte strune, ki imajo dva prosta konca.

Slika 1: Temeljna zamisel teorije strun

Obstajajo neverjetne podobnosti med geometrijo teorije strun in njenim pomenom ter geometrijo elementov v generatorjih biopolja in pomenom delovanja teh elementov.

Trganje tkanine prostora

Kot je bilo že rečeno, je za zdaj matematika edino orodje fizikov za raziskovanje teorije strun. Matematične enačbe so se izšle, ko so v teorijo vpeljali več dimenzij. Ko pa so hoteli združiti pet prejšnjih teorij strun v en sam okvir, teorijo »M«, so se enačbe izšle šele takrat, ko so upoštevali deset prostorskih dimenzij in eno časovno. Fiziki trdijo, da so vse te prostorske dimenzije realnost. Mi se zavedamo le treh, v katerih je naše vesolje. Druge prostorske dimenzije pa naj bi bile zelo majhne, v velikosti Planckove dolžine, vendar pri fiziku Hawkingu zasledimo mnenje, da so lahko vsaj nekatere zelo velike. Izračunal je, da druge dimenzije nikakor niso iz take materije, kot jo poznamo v našem vesolju.

Fiziki so z enačbami prehodov z obratom izračunali, da je mogoče raztrgati tkanino prostora in tako ustvariti prehode med dimenzijami. Ugotovili so, da se tkanina prostora lahko trga v vseh dimenzijah tudi v našem vesolju in da se to nenehno dogaja, vendar poteka proces zelo počasi. Raztrganina pa ne povzroča katastrofalnih posledic, ker jo takoj obdajo strune in tako zavarujejo prehod.

Na sliki 2 so prikazane grafične slike matematičnih enačb, po katerih se računajo začetne faze trganja tkanine prostora po korakih. Vidimo, da ima predel prostora, ki je vključen v trganje obliko osmice. Takšna oblika ni naključna oblika, temveč izhaja iz matematične teorije, po kateri ima ta predel najprej obliko vrtenine s kroglo (to se vidi na levi strani) in ta se nato zoži in v fazi trganja, na desni strani, dobi obliko prostorskega telesa, podobnega osmici.

Slika 2: Začetni koraki pri trganju tkanine prostora po ugotovitvah fizike

KODNO JEDRO – VRATA SKOZI DIMENZIJE

Oka učinkuje v območju svojega polja moči. Njeno polje ima obliko vrtenine podobno je osmici in sem ga poimenoval »kodno jedro«. Oblika in struktura kodnega jedra sta prikazani na sliki 3, vse je narisano v pravilnem razmerju. Izdelek  se nahaja v sredini najožjega dela osmice, polje pa se širi spodaj in zgoraj ter vedno stoji pokonci, ne glede na položaj izdelka. Kodno jedro naprave  ima na najožjem delu premer 90 metrov, njegova skupna višina pa je 400 metrov. To je hkrati velikost polja v katerem učinkuje izdelek. Kodno jedro prikazano na sliki 3 je podobno stenskim risbam, ki so jih našli v Knososu – minojska kultura, starost okrog 3.450 let. Arheološke najdbe kažejo, da razvoj duha ni linearen proces. Nekatere kulture bronaste dobe pa so bile v svojem razvoju zavesti na višji stopnji od današnje.

Slika 3: Dvodimenzionalna slika kodnega jedra, pomanjšana na velikost izdelka – 135 mm, izklopi funkcijo regulatorja biopolja Oka. Položimo jo na stekleno kupolo izdelka. Ko jo odstranimo izdelek spet deluje, sliko je treba odmakniti najmanj 50 centimetrov.

Fiziki so torej potrdili obstoj vrat za prehajanje zavesti skozi območja, še več, izračunali so, da imajo prostorsko obliko osmice, podobno kot kodno jedro našega izdelka.

KULTURNA DEDIŠČINA

Izdelek Oka je naprava, ki je nastala ob študiju slovenske kulturne dediščine, ki sta jo zbrala in popisala dddr. Andrej Pleterski, v knjigi Kulturni genom in raziskovalec Pavle Medvešček – Klančar, v knjigi Iz nevidne strani neba. Na območju Slovenije in srednje Evrope so ljudje raziskovali biopolje že pred 60.000 leti. Najdenih je bilo veliko kosti z luknjami. Glej sliko 4. Najbolj znana je piščal iz votline Divje babe, v Šebreljah pri Cerknem. Arheologi so jo našli leta 1995. Narejena je iz stegnenice mladega jamskega medveda. Najdba piščali je sprožila mnoge polemike in je sprva razdvojila strokovno javnost. Del arheologov se je nagibal k dvomu o tem, da je predmet nastal namenoma kot glasbilo, vendar je bil po dolgoletnih raziskavah ta dvom večkrat strokovno ovržen. Potrjeno je, da luknjice niso nastale naključno zaradi ugriza zveri, viden pa je tudi del ohranjenega rezilnega roba, ki je posledica obdelave materiala. Ker je najdena piščal deloma odkrušena, so bile izdelane njene rekonstrukcije in na podlagi teh so bili narejeni mnogi akustični preskusi, objavljeni v strokovnih publikacijah. Več o tem na spletu: https://www.gore-ljudje.net/novosti/39105/

Slika 4. Kosti z luknjami na levi in najstarejša piščal na svetu, original in rekonstrukcija, na desni.

Arheologi niso našli odgovora zakaj so samo na območju srednje Evrope vrtali luknje v kosti in čemu so naši predniki rabili piščal. Z lasnimi raziskavami pa smo ugotovili, da sta zvok in biopolje komplementarna, se obnašata po enakem fizikalnem vzorcu. Fizikalne pojave, ki jih najdemo v akustiki, najdemo tudi v biopolju. Če z istim glasbilom ustvarjamo zvok na različnih lokacijah na zemljišču, se bo spreminjal glede na lastnosti biopolja na lokaciji. Ne bo se spreminjal osnovni ton, spreminjala se bo njegova barvitost, živost. Živost pa dajejo glasbi višji harmoniki, to so nihanja, ki se nanizajo na osnovne tone.

Če zaigramo na piščal, kjer je moč biopolja visoka in osredotočena, poenostavljeno povedano, kjer so razmere primerne za življenje, bo ton zelo barvit. Če pa ima lokacija razpršeno moč, takšna ni primerna za bivalno okolje, bo imel zvok samo osnovni ton, izginila bo barvitost, se ne bodo pojavili višji harmoniki.

Naši predniki so že pred 60.000 leti s pomočjo zvoka iz koščene piščali ugotavljali na katerem območju je primerno živeti. Zvok koščene piščali ima zelo veliko moč, mnogo večjo od moči zvoka lesene piščali. Za ugotavljanje lastnosti duhovnih polj z veliko močjo, rabimo piščal z enako ali večjo močjo, sicer ne bo prišlo do interference med zvokom piščali in močjo biopolja.

Več tisoč let kasneje, prav tam, v Posočju, so imeli duhovni vodje, dehnarji, posebne piščali iz keramike – kabrce. Ni podatka čemu so služile, vendar z njimi niso igrali na veselicah. Morda pa so s pomočjo zvoka kabrce ugotavljali bioenergijske lastnosti zemljišča, na primer ali je lokacija primerna za bivanje, in če ni, učinkovitost njihovih posegov v geomantijo prostora.

Na zahodnem delu Slovenije so razmišljali o duhovnih stanjih že zdavnaj. Če ljudje neko stvar raziskujejo zelo dolgo, čeprav je nesnovna, bodo prišli sčasoma do pravilnih zaključkov. Naši predniki so poznali duhovna stanja ljudi in pokrajine zanesljivo vsaj tako dobro kot ga opisujejo izročila iz Indije in Kitajske. Za vsa duhovna stanja so imeli tudi svoje izraze. Popisal jih je Pavel Medvešček. Namreč, fizika biopolja je enaka skozi prostor in čas, torej ne more biti drugače, kot tako, da pridejo vsa ljudstva do popolnoma enakih zaključkov, le imenujejo jih vsak po svoje, saj imajo različne jezike in predstave, kako bi v materiji upodobili nesnovno.

Najvišje duhovno stanje so naši predniki poimenovali »peta moč«. Raziskali smo vsa duhovna stanja, ter ugotovili, da obstajajo v naravi in pri ljudeh. Pavel Medvešček je iztrgal pred pozabo izjemno znanje naših prednikov, ki je zelo uporabno tudi na področju psihologije in medsebojnih odnosov v družini.

Duhovne svetove se lahko združi na eni risbi v obliki, ki je primerna za merjenje z radiestezijsko metodo. Prikazani so na matrici, slika 5.

Slika 5: Duhovni svetovi, kot so jih poznali naši predniki.

V tem konceptu lahko duhovne svetove razdelimo v tri osnovne skupine, v spodnji svet, kačji svet in v zgornji svet. Praksa je pokazala, da ti svetovi v določenih primerih med seboj niso kompatibilni. Na primer, če se nahaja oseba v duhovnem stanju spodnji svet, ni kompatibilna s človekom v duhovnem stanju kačji svet. Tudi oseba na poziciji spodnji svet ni najbolj kompatibilna z osebo na duhovni poziciji zgornji svet.

Naši predniki so takšno zagato znali rešiti z duhovnim stanjem peta moč, ki je nekakšen »skupni imenovalec« vseh treh osnovnih svetov. Če ljudje preidejo v duhovno stanje pete moči so med seboj popolnoma kompatibilni. Peta moč je tako najbolj univerzalno duhovno stanje, saj je sestavljena tako, da združuje vse tri osnovne svetove, vendar to še ni zaključna faza duhovnega razvoja.

Nadaljnji duhovni razvoj so naši predniki nedvomno poznali. Na terenu smo našli naravne sisteme, ki so bili zgrajeni tako, da vsebujejo še dve naslednji stopnji duhovnega razvoja. Vsi ti naravni sistemi še vedno delujejo V pisnih dokumentih naše kulturne dediščine pa to ni zapisano, zato jih lahko poiščemo v kitajski kulturni dediščini, kjer so ta del duhovnega razvoja poznali pod izrazom »tao«. Pomeni pot in predstavlja temeljni naravni red vesolja.

Tao omenja »praznino« kot začetno fazo razvoja. Je težko razložiti kaje je to, vendar ta praznina mora vsebovati vse, saj se iz nje izloči »prva diferenciacija«. Naslednja faza razvoja je stanje oziroma polje ločevanja na dvoje nasprotij, na nekakšen plus in minus. Šele v četrti fazi duhovnega razvoja nastane jin in jang, oziroma po naše tročan v kačjem svetu.

Iz nabora izrazov, ki so bili na razpolago v dokumentih naše kulturne dediščine – Staroverstvo in staroverci 2, Pavel Medvešček, sem za duhovno lokacijo »ločevanje na dvoje nasprotij« izbral izraz »zasvet«, čeprav v dokumentih ni natančno napisano za katero polje so ta izraz uporabljali.

Pri merjenju tega duhovnega stanja se nihalo vrti v levo – »zasvet minus«. Če pa se vrti v desno, pomeni to duhovno lokacijo »zasvet plus«. Za duhovno stanje prve diferenciacije pa nisem iskal izraza v naši kulturni dediščini. Na polju prve diferenciacije nihalo miruje nad piko v središču kroga.

Svetove si lahko predstavljamo kot območja z različno frekvenco ali pa kot območja z različnimi toni. Spodnji svet z najnižjo frekvenco ali najnižjim tonom, zgornji svet pa z visoko frekvenco, z visokim tonom. Vse to je le pripomoček za lažje razumevanje, čeravno tam ni niti elektromagnetnega niti ne zvočnega valovanja. Kačji svet pa je nekje vmes, vendar je gradnik ostalih dveh svetov, ker so samo v kačjem svetu pasovi energije, ki so jim naši predniki rekli »kačje črte«, ali skrajšano »kače«. Od tod poimenovanje kačji svet.

KAČJI SVET

PODZEMLJE, ZEMLJA IN OBMOČJE OBLAKOV

V zahodnem svetu prevladujejo ljudje, ki so na lokaciji kačjega sveta. Večina ljudi je na duhovni lokaciji ZEMLJA. Imajo toliko energije, da jo je ravno dovolj za življenje. Če je to duhovno stanje prostora, lahko v njem izmerimo naravne pojave, kot so elektromagnetno sevanje, vodni tokovi, radioaktivnost iz naravnega ozadja, Hartmanova in druge mreže, sončne nevihte. Vse to ljudem škoduje, saj imajo vsi našteti naravni pojavi večjo moč kot oni sami.

Slika 7: Struktura biopolja v neuravnoteženi sobi.

V neuravnoteženem bivališču s tlorisom kvadrata ali pravokotnika, se pojavijo kačje črte, ki tečejo diagonalno od vogala do vogala, kot kaže slika 7. Lahko so široke od nekaj deset centimetrov do pol metra ali več. Njihova moč pa je vsaj desetkrat večja od neuravnotežene moči na ostalem območju v sobi. Če je ležišče na taki lokaciji, to dolgoročno škodi zdravju. Če je v hiši več sob, se pojavijo »kače« v vsaki posebej, vendar so ožje in šibkejše od glavne, ki poteka čez diagonale objekta. Tudi vsaka kvadratna oblika, miza, postelja, ima svojo kačo, če prostor ni uravnotežen. V taki sobi so lahko še vsa druga sevanja, ki jih poznamo: elektrosmog, vodni tokovi, naravna radioaktivnost, Hartmanovi pasovi.

Bivalno okolje je za ljudi uravnoteženo, ko so v biopolju zastopane moči v naslednjem volumenskem razmerju: ogenj 1, voda 2, zrak 4. Znamenje zraka je prostorska komponenta. V razmerju ni bilo omenjeno znamenje zemlje, vendar se samodejno uravna na 1,5, ko sta ogenj in voda v ravnotežju. Ko je polje uravnoteženo, v prostoru ni več kačjih črt, niti Hartmanovih pasov, prav tako ne izmerimo več nobenega od zgoraj naštetih naravnih pojavov, prostor preide v naslednje duhovno stanje, območje oblakov.

PODZEMLJE: V tem duhovnem stanju so ljudje z duševnimi motnjami kot so anksioznost, depresija, bipolarne motnje in duševni bolniki s terapijo. Imajo premalo energije za življenje, so stalno utrujeni in ne prenesejo obremenitev. Pogosto nimajo občutka do narave in ljudi, za svoje cilje so jo pripravljeni uničiti, razkrajajo svojo družino in če je le mogoče tudi druge. Z alternativnimi metodami zdravljenja se jim zelo težko ali sploh ne more pomagati. Na pogled so taki ljudje čisto v redu, v družbo se lepo vključijo, tako da svojo vlogo v njej zaigrajo. Če merimo fizično, eterično, čustveno, mentalno in astralno telo dobimo zelo nizke vrednosti.

Če živijo ljudje z duhovnim stanjem podzemlje v območjih z višjimi duhovnimi stanji, jim to ne pomaga, ker tam pridobljeno ravnotežje sproti zrušijo s svojo svobodno voljo, ki zavrača vse, vidi negativno in ogrožajoče. Ljudem iz podzemlja se lahko pomaga s psihoterapijo, šele takrat ko sprejmejo sebe in svoje okolje.

Če je to lastnost prostora, potem je skoraj gotovo na lokaciji, kjer deluje neuravnotežen naravni sistem, tak prostor ima zelo malo energije, zato srka energijo vsakemu, ki je šibkejši od prostora.

V naravi najdemo tudi kačje črte podzemlja. So zelo ozke, okrog 30 cm široke in imajo razpršeno moč. Ne tvorijo zaključenih zank kot ostale kače. Običajno se sekajo pod kotom devetdeset stopinj, en krak je usmerjen v smeri S – J. Tam, kjer se taki kači sekata se ustvari portal v podzemlje. Naravni sistemi morajo vsebovati tudi tak portal, sicer niso dovolj stabilni.

OBLAKI: Sem spadajo ljudje, ki imajo več energije kot jo rabijo za življenje. Z viškom energije ustvarjajo podjetja, izume, literarna dela, netijo revolucije, vodijo vojne pohode, skrbijo za družbeni in tehnološki napredek človeške vrste. Ta pojav je opisal ruski akademik Lev Gumiljov v svoji knjigi Od stare Rusije do ruskega imperija in ga je imenoval pasionarnost.

Po Gumiljovu napredek človeške vrste ni mogoč, če imajo ljudje samo toliko energije, da jo je ravno dovolj za življenje, zato se narava po ciklih, ki trajajo okrog 1500 let odloči in ustvari ljudi z viškom energije. Taki ljudje se pojavijo tudi prej, če živijo na območju, kjer stalno narašča jakost magnetnega polja Zemlje in potem poženejo razvoj družbe naprej v naslednjo vijačnico. Na ozemlju Slovenije se v tem času pojavlja čedalje več takih ljudi.

Vsi naravni sistemi naših prednikov, ki uravnavajo polje v hiši in v pokrajini, delujejo tako, da zemljišče iz območja zemlja premaknejo za eno duhovno stopnjo naprej, v območje oblakov. Delovanje sistema izhaja iz napetosti, ki ga ustvarjajo tri znamenja, ki so osnovni gradniki sistema. To so znamenje vode, ki ga predstavlja desnosučni energijski vrtinec, znamenje ognja, predstavlja energijski vrtinec, ki se vrti v levo in znamenje zemlje, kjer ima energijski vrtinec izmenično vrtenje.

Sistem se požene v delovanje šele takrat, ko se vsa znamenja povežejo med seboj s kačjimi črtami. Znamenje vode, ognja in zemlje so naši predniki povezovali na različne načine, na primer v tročan, ki je sestavljen iz treh točk, razporejenih v trikotnik, poznali so tudi truj, sistem s tremi zaporednimi točkami, ki so bile postavljene v vrsto. Tročani so bili najpogosteje v znamenju zemlje, vendar so poznali še vodni in ognjeni tročan.

Na enakem principu kot tročan deluje tudi binkl, hišni tročan, sistem za uravnoteženje posamezne hiše ali za nekaj hiš. Dva tročana skupaj sestavljena, tvorita dvojni tročan. Ravnotežje so vzpostavljali tudi z megalitskimi krogi, okrogle oblike in takimi, kjer so bile posamezne točke daleč narazen.

Izbor najugodnejšega sistema je bil odvisen od velikosti območja, kjer so vzpostavljali ravnotežje in od naravnih danosti zemljišča. Pri tem so bili zelo praktični, kjer je bilo le mogoče so za posamezna znamenja v sistemu uporabili kar naravne značilnosti območja, na primer hribe in doline, jezera in reke, ki so bile že tam. Samo tisto, kar je bilo nujno postaviti so postavili v naravi. Moč, ki se generira na območju naravnega sistema, ki ga povezujejo kače so imenovali »tretja moč«. Morda zato, ker so bili sistemi sestavljeni iz treh moči, iz znamenja vode, ognja in zemlje.

Na območju tretje moči v kvadratastih hišah ni več kač, ki potekajo med vogali, kot prikazuje slika 7. Vse hiše so uravnotežene. Če je tretja moč v celotni dolini so vse hiše na tem območju uravnotežene, torej na duhovni lokaciji oblaki 3D.

Ko so ljudje živeli na lokaciji območje oblakov, to je v močnejšem duhovnem polju, so tudi sami postali močnejši. Osnovni smisel gradnje tročanov – ljudje in živali so postali močnejši od naravnih pojavov. To je bil preventivni sistem zdravljenja, z večjo duhovno močjo so pridobili imunost, naravni pojavi jim niso več škodovali, s tem so zmanjšali možnost za nastanek bolezni.

Danes k naravnim pojavom štejemo tudi visokofrekvenčna sevanja 4G in 5G. Ljudje bomo zaščiteni samo s povečevanjem človeške energije, o čemer je razmišljal Nikola Tesla že leta 1900, torej s preskokom v višje duhovno stanje. Tako postanemo močnejši od visokofrekvenčnega sevanja. Ko pa postanemo močnejši pride do zanimivega pojava, kaos se začne spreminjati v red. Naše telo vsrka kaotično energijo in se samoorganizira tako, da njeno moč spremeni v sintropijo in jo pridoda k skupni moči. Telo sevanje reciklira, mu ne škodi več. To pa je mogoče samo če povečamo svojo duhovno moč.

Pri tem je treba poudariti, da ne gre za recikliranje elektromagnetnega sevanja, ki ga merimo z osciloskopom. Ob takem sevanju se vedno pojavi še skalarni oblak, ki ga z osciloskopom ni mogoče izmeriti. To komponento energije lahko reciklira človeško telo, če ima dovolj visoko duhovno moč.

Skalarni oblak je entropija, ki se pojavi v biopolju zaradi elektromagnetnega sevanja in je bolj škodljiva, ker ima veliko moč in mnogo večji domet ter poškoduje duhovno telo, če je šibkejše od njegove moči.

Nekatera ljudstva imajo večjo duhovno moč že v izhodišču, zato jim sistemi 4 in 5G ne bodo škodovali. Zahodnjaki so v veliki večini na duhovni lokaciji »zemlja«, zato ni odveč previdnost pri uvajanju take tehnologije.

Narava se včasih tudi malo poigra in ustvari ljudi, ki so v duhovnem stanju območja oblakov, vendar jih uglasi samo 2D. Taki ljudje imajo veliko moč. Ko se nahajajo v hiši s svojo lastno močjo razpršijo njeno energijo. Bivanje v taki hiši je zelo škodljivo za ostale člane družine, če so v duhovnem stanju zemlja. 2D uglašene osebe imajo lahko vodno ali ognjeno moč. V obeh primerih je to škodljivo za ostale člane družine. Težavo se lahko reši z ustreznim regulatorjem biopolja, ki tako razglašene ljudi premakne v peto moč.

Če je oseba v duhovnem stanju območje oblakov osredotočena 3D, ima veliko moč. Na prostor v katerem se nahaja pa s svojim telesom učinkuje tako, da ga osredotoči.

SPODNJI SVET

Ljudje iz duhovne lokacije spodnji svet imajo večjo moč od ljudi na duhovni lokaciji oblaki 3D. Nadarjeni so za osnovno preživetje. Imajo radi zemljo in naravo, so dobri voditelji, vojskovodje, poveljniki, direktorji. Najbolje se počutijo v naravi in na lokacijah, kjer narava tvori spodnji svet. Naravni sistemi morajo biti opremljeni tudi s portali v spodnji svet. To jim poveča stabilnost in zanesljivost delovanja. Narava ustvari spodnji svet, ko poveča hitrost desnosučne energije, to je znamenja vode, vendar taka lokacija močno škodi osebam iz kačjega sveta.

Oseba iz duhovne lokacije zemlja ima v vsakem primeru mnogo manjšo moč od one iz spodnjega sveta. Da ne bi prišlo do poškodbe njenega duhovnega telesa, narava odmakne del duše in jo tako ohrani nepoškodovano. Duša pa je generator moči v telesu, zato takemu človeku zmanjkuje že tako nizke moči, se počuti slabo in zboli. Pogosto ljudje niti ne opazijo teh pojavov, družinski člani tako živijo skupaj, dokler šibkejši ne umre.

Če se nahaja oseba iz spodnjega sveta v kvadratastem prostoru se od njenega telesa vzpostavijo kače do vseh vogalov prostora, enako se zgodi, če stoji zunaj, v bližini hišnega vogala. Kače, ki se vzpostavijo so na lokaciji podzemlja, torej v prostoru oseba iz spodnjega sveta generira duhovno stanje podzemlja.

Pri tem je treba poudariti, da v takem primeru oseba iz spodnjega sveta ni prav nič kriva, pogosto se tega sploh ne zaveda. Gre le za ponesrečen izbor partnerjev ali za rojstvo otroka s takimi lastnostmi. Na lokaciji spodnji svet je danes veliko avtohtonih ljudstev. Pri naših prednikih je bila ta lastnost zastopana v večji meri v preteklosti kot je sedaj. Duhovno moč se podeduje od staršev, lahko tudi od prednikov, bolj daleč nazaj, tako da ni nenavadno, če se v družini rodijo taki otroci.

Ljudje, ki so na lokaciji spodnjega sveta so že zaščiteni pred visokofrekvenčnimi sevanji na primer 4 in 5G.

ZGORNJI SVET
PODSVET, NADSVET, VILEŽ, OBMOČJE ZVEZD IN VMESNI SVETOVI.

Ljudje iz zgornjega sveta so nadarjeni za raziskovanje in umetnost, imajo zelo veliko duhovno moč, nekoliko večjo od ljudi iz spodnjega sveta. V naravi se formira zgornji svet iz sistema, ki ga povezujeta dve moči. Poimenovali smo ga »dvojak«. Za vžig dvojaka morajo biti izpolnjeni zelo zahtevni pogoji, zahtevnejši kot pri zagonu tročana. Ena moč mora biti v znamenju vode, 2D in 3D osredotočena, druga pa mora imeti ognjeno moč, 2D in 3D razpršeno. Obe moči dvojaka morata biti v območju oblakov, vendar mora biti ognjena moč časovno osredotočena v sedanjosti in bodočnosti. Moč vsake točke pa mora biti na višini duhovne lokacije podsvet.

Slika 7: Razporeditev duhovnih svetov zgornjega sveta okrog dvojaka.

Take pogoje je zelo težko doseči, vendar ko se jih, nastane polje velike moči, ki sega daleč naokoli. Ko se vžge zgornji svet se hkrati pojavijo vse duhovne lokacije, kot so označene na sliki 8. Če najdemo v naravi lokacijo podsvet, bodo v bližini zanesljivo prisotni še vsi ostali svetovi.

Okrog dvojaka, ki je na sliki 7 označen z dvema pikama v središču, se najprej formira duhovna lokacija območje zvezd, potem sledi ozek pas, ki ga imenujemo vmesni svet, nato se formira območje vilež, ponovno sledi ozek pas – vmesni svet, sledi nadsvet in spet ozek pas – vmesni svet, ter na koncu še duhovna lokacija podsvet. V takšnem zaporedju se v naravi oblikujejo področja zgornjega sveta, vedno enako.

Najmanjšo moč ima podsvet, sledi nadsvet, večjo moč ima vilež in še večjo območje zvezd. Največjo moč pa imajo vmesna polja – vmesni svet. Moči so zelo visoke, saj ima že podsvet mnogo višjo moč od tiste, ki se jo lahko doseže v kačjem svetu. Moči v vseh svetovih dvojaka so vedno enake, ne glede na to kje deluje dvojak. Če imamo v izhodišču dvojaka večjo maso, ali če v posamezni točki dvojaka dosežemo večjo moč, se poveča velikost vseh polj, ne pa moč posameznega polja.

Okrog hriba Žusem na Štajerskem se širi zgornji svet v premeru dvajsetih kilometrov. V Posočju pa smo odkrili dvojaka okrog Belinovega trona in okrog cerkvice v Javorci. V obeh primerih segata čez celotno planino.

V zgornjem svetu ni kačjih črt, ki tečejo po zemljišču. Nad obema točkama dvojaka sta pasova energije, ki gresta navpično v nebo. Naši predniki so jima rekli pajkove niti in so trdili, da gredo do zvezd. Morda pa so povezane z gravitacijskim in magnetnim poljem planeta.

Če zgradimo hišo kjerkoli na območju zgornjega sveta, se samodejno polarizirata dva nasprotna vogala, eden postane razpršen ognjen, drugi osredotočen v znamenju vode, v hiši pa dobimo duhovno moč vmesni svet.

PETA MOČ

Za formiranje pete moči v naravi so potrebni še strožji pogoji kot pri formiranju zgornjega sveta. Peta moč je močnejša od spodnjega in še močnejša od zgornjega sveta, zato se jo lahko formira le s sistemi, ki delujejo v kačjem svetu, vendar morajo biti postavljeni v polju zgornjega sveta, torej tretja moč in še dve moči zraven. 3+2=5. Morda so naši predniki poiskali njeno ime prav tukaj, v načinu kako je zgrajena. Naši predniki so v besede, ki so jih uporabljali za opis nesnovnega duhovnega sveta zakodirali vsebino. Tudi v jezikovnem smislu in ne samo v vsebinskem se kaže izjemno bogastvo naše kulturne dediščine. Pri tem je treba vedeti, da so poznali samo tretjo in peto moč, nikjer ni bila omenjena četrta ali šesta moč, torej ni bilo njeno ime kar tako izmišljeno, je bilo določeno vsebinsko.

Peta moč je duhovno stanje človeka in narave. Niso tako redki primeri, ko se v eni družini srečajo ljudje iz različnih svetov, na primer iz spodnjega in iz kačjega sveta. To se dogaja tudi na delovnem mestu. Take duhovne kombinacije so popolnoma nekompatibilne. V skupnosti prihaja do sporov, šibkejši, v našem primeru ljudje iz kačjega sveta pa zbolijo.

Vsak posamezni človek, ki živi v taki skupnosti ni kriv zaradi svojega duhovnega stanja, saj so vsa duhovna stanja v družbi potrebna, le uporabiti jih je treba na pravi način. Če gre za razlike med ljudmi v podjetju je še mogoče najti drugo zaposlitev, če pa gre za razlike v družini, nastane zelo velik problem.

Rešitev take zagate je mogoče najti z dvigom duhovnega stanja vseh članov družine na lokacijo, ki so jo naši predniki že poznali kot peto moč. Duhovno stanje osebe iz spodnjega sveta se dvigne na lokacijo pete moči, enako se naredi tudi z duhovnim stanjem osebe iz lokacije kačjega sveta in iz zgornjega sveta. Peta moč je skupni imenovalec vseh ostalih duhovnih stanj. Če so vsi ljudje v tem duhovnem stanju so vsi enaki in na tak način je omogočeno sobivanje.

Pri tem je treba poudariti, da ne gre za različnosti, kih poznamo iz ustave. Duhovne različnosti ne prenesejo sobivanja in zato se ponuja ideja za dvig duhovnega stanja kot dobra rešitev.

Pri iskanju rešitve za take probleme, ki se pojavljajo v skupnosti smo pogledali tudi nazaj, v stare prakse, ki so se uporabljale stoletja in tako je bila izdelana naprava Oka, ki je narejena po enakih principih kot so jih že uporabljali naši predniki. Oka ima polje pete moči s premerom okrog 100 metrov. To polje podeli prostoru in ljudem enako moč. Ta moč je hkrati tudi zaščita pred škodljivimi vplivi elektromagnetnih sevanj, ki jih uporablja današnja tehnologija, na primer 4 in 4G.

KAKO NAPRAVA DELUJE

Najprej je bila zavest, ki je resnica o obstoju in nosilec življenja. Čim je iskra zavesti prisotna, se okrog te prisotnosti oblikujejo pogoji življenja in življenje se formira. Zavest in življenje sta neločljiva. Vgrajena sta v temelje kreacije. Iz zavesti se formira intelekt, ki oblikuje kozmični red. Ne življenja, ne intelekta ne moremo ustvariti. V okviru naših možnosti lahko z njima le upravljamo. Naprava je bila zgrajena v skladu z naravnimi zakoni, ki vladajo v biopolju, zato se je vanjo samodejno vgradil intelekt. Intelekt je vgrajen v mikrostrukturo materiala in v makro obliko vseh sestavnih delov, ki so simboli.

Škodljiva in koristna območja v naravi so njen sestavni del. Naravi nobeno območje ne škoduje, lahko pa škoduje živim bitjem, ki živijo tam, če niso prilagojena na okolico. Če ima človek močno duhovno telo, močnejše od vseh ostalih naravnih pojavov, mu le ti ne škodijo. Naravni pojavi so vsa sevanja, ki prihajajo iz zemlje in okolice vključno z elektrosmogom in sistemskimi sevanji. Elektromagnetna sevanja so del našega naravnega okolja.

Vsi naravni pojavi so njena moč, le da imajo nekateri razpršeno, drugi pa osredotočeno moč. Ljudem, ki niso dovolj dobro prilagojeni naravnemu okolju razpršena moč škoduje tako močno, da jim ruši fizično in duševno ravnovesje. Naravni sistem, na primer tročan učinkuje tako, da vso razpršeno moč na območju osredotoči. Energija je neuničljiva, tako tročan ne uniči energije v razpršeni moči, ampak jo samo doda k celotni moči sistema, ki je sedaj osredotočen, kar pomeni uglašen na tak način, da ljudem ne škodi.

Zadnje desetletje so visokofrekvenčna sevanja močno povečala neurejenost moči v našem okolju, so naredila razpršeno moč. Regulator biopolja »Oka«, ki je zasnovan kot tročan pa celotno moč visokofrekvenčnih oddajnikov osredotoči in jo doda k skupni moči na območju. Oka ima že sama določeno moč. Če osredotoči še visokofrekvenčno sevanje, se celotna moč v biopolju sešteje. Zaradi visokofrekvenčnega sevanja tako dobimo na območju še večjo osredotočeno moč. Če ljudje živijo v polju z večjo močjo, je to bolj ugodno, saj polagoma preide ta moč tudi v duhovno telo človeka in ga naredi močnejšega in bolj prilagojenega naravnemu okolju. Oka tako zelo elegantno rešuje ogroženost z elektrosmogom. Naše tehnične naprave lahko obdržimo, negativne stranske učinke tehnologije pa naprava spremeni v koristno moč – reciklira odpadni elektrosmog.

Ko človek živi na območju delovanja naprave se začno prebujati zdravilni procesi v telesu. Pri manjših zdravstvenih težavah, kot so na primer  utrujenost, nespečnost, slabo razpoloženje, nahod, blažji glavoboli, blažja oblika sladkorne bolezni, manjša odstopanja krvnega tlaka, rahlo povišana telesna temperatura in podobne stvari, postavitev ravnotežja moči lahko že zadostuje za ozdravitev. Če so zdravstvene težave večje, naprava učinkuje dlje časa. Telesu doda moč in ravnotežje, kar prispeva k zdravljenju z drugimi metodami. Med manjšimi in večjimi zdravstvenimi težavami ni ostre ločnice.

Vzpostavljeno ravnotežje, pa je odličen preventivni ukrep za ohranitev zdravja, ne nastajajo nove bolezni in ni stalno ponavljajočih se obolenj. Tudi zdravljenje s predpisanimi zdravili je bolj uspešno in okrevanje je hitrejše. Naprava učinkuje samodejno, čeprav člani družine pozabijo na njeno funkcijo.

NAČIN KOMUNICIRANJA Z NAPRAVO

Z napravo se komunicira s pomočjo misli. Naprava se odziva na miselne ukaze človeka, pri tem oddaljenost človeka od naprave ni pomembna. Pri posredovanju miselnega ukaza mora imeti človek jasne misli, mora točno vedeti kaj hoče napravi naročiti. Naprava bo usmerila svojo energijo v cilj, ki ga je postavil miselni ukaz človeka. Učinkovala pa bo toliko časa, dokler ima človek ta ukaz v svojem spominu. Ko bo pozabil na svoj ukaz, bo pozabila tudi naprava.

Naprava je bolj učinkovita, če dobi natančno definiran ukaz. Svoje misli lahko bolj natančno definiramo, če jih napišemo. Pismeni zapis je le natančno definirana misel. Najbolje, da svojo željo napišemo na listek prostoročno. Tak zapis vsebuje energijo misli tistega, ki ga je napisal, svojo energijo pa obdrži dolgo časa.

Tak, na roko napisan listek položimo na stekleno kupolo naprave, pri tem je vseeno kako je listek obrnjen. V vsakem primeru ima enako energijo, ki daje navodila napravi. Praksa je pokazala, da so se pismeno posredovani ukazi obdržali v funkciji najdaljši čas. Tako tudi točno vemo, kaj smo napravi ukazali in kasneje, ko zadeva ni več aktualna, točno vemo katere ukaze bomo preklicali. Pismeni ukaz se prekliče zelo preprosto, listek se odstrani iz steklene kupole.

Paziti pa je treba sledeče: Če je na stekleni kupoli izdelka postavljen listek z navodili bo naprava izvajala samo tisto, kar piše na listku in ne bo izvajala samodejnega zdravljenja družinskih članov. Naprava pa bo takoj pričela s samodejnim zdravljenjem družine, ko boste iz steklene kupole odstranili listek z navodili. Naprava učinkuje v premeru devetdeset metrov in nevtralizira škodljiva sevanja, v vsakem primeru, ne glede na to ali so na kupoli postavljeni pismeni ukazi ali ne.

Neposredno na kovinski del naprave, pod stekleno kupolo, se ne polaga nobenih listkov in nobenih stvari. Tam poteka usklajeno delovanje njenih sestavnih delov, zato bi lahko dodatni predmeti povzročili motnje v delovanju izdelka. Prav zato je steklena kupola nalepljena na podlago z lepilnim trakom, ki lepi na obe strani. Spoj je tako trden, da zdrži njeno težo, vendar ga je mogoče odlepiti s silo.

OKA V AVRI POSTAVI RAVNOTEŽJE

Oka zazna in samodejno uravnoteži vse oblike porušenega ravnotežja v avri, ki jih poznamo, ne da bi človek vedel za to. Zadostuje, da se nahaja v njenem polju učinkovanja.

Če oseba zapusti polje učinkovanja se ravnotežje še naprej ohranja, vendar le nekaj časa, približno teden dni. To je odvisno od tega v kakšno biopolje se je človek preselil. Že stari narodi so ugotovili, da je treba živeti ves čas v uravnoteženem biopolju, če hočemo ohranjati trajno ravnotežje, zato so vsepovsod oblikovali naravne sisteme v katerih so živeli. Ti sistemi ponekod še vedno delujejo, čeprav so stari že tisočletja.

ZDRAVLJENJE PO NAROČILU IN NA DALJAVO

Če je družina na dopustu, naprava pa doma in nekdo iz družine zboli ali se slabo počuti, se lahko napravo aktivira na daljavo. Lastnik naprave mora svoje misli usmeriti nanjo, točno tam kjer je, jo mora vizualizirati in ji naročiti: »začni zdraviti člana družine (pove njegovo ime) do postavitve ravnotežja«! Naprava bo to naredila. To deluje, tudi na razdaljah več tisoč kilometrov, oziroma razdalje niso pomembne.

Če lastnik naprave tako ukaže, bo naprava zdravila tudi koga drugega, čeprav ni član družine. Če ima lastnik težave z vizualizacijo te osebe, lahko na stekleno kupolo naprave postavi njegovo fotografijo, vendar jo mora odstraniti, ko želi prekiniti proces zdravljenja. Najti je treba tako fotografijo, kjer je le ena oseba, tista, ki jo želimo zdraviti.

Pri zdravljenju druge osebe, ki se ne nahaja v polju učinkovanja naprave, zadostuje, da osebo vizualiziramo, položimo roko na stekleno kupolo naprave in naročimo: »postavi osebi popolno ravnotežje!« Naprava bo to naredila približno v dveh minutah. Ta čas morajo biti naše misli usmerjene v to nalogo. Taki ukazi bodo človeku nedvomno pomagali, vendar ne morejo nadomestiti zdravnika, splošno počutje izboljšajo le za nekaj časa, tudi osnovnih vzrokov za nastanek bolezni ne morejo odpraviti.

Naročilo za zdravljenje druge osebe lahko izreče katerikoli član družine. Če se med seboj niso dogovorili, bo naprava ubogala vse ukaze. Naprava ima dovolj moči za zdravljenje večjega števila ljudi, vendar se pri zdravljenju ne troši njena moč zaradi števila ljudi, ampak zaradi njihovih težav. Moč delovanja naprave pa ni neomejena.

Učinkovanje naprave lahko preverjamo z radiestezijsko metodo, lahko izmerimo njeno obremenitev, komu dodaja energijo in s kolikšno močjo. Če tega ne znamo narediti, je najbolje preventivno napravo resetirati. Z začasnim izklopom naprave se vse dane ukaze prekliče. Tako zagotovimo njeno nemoteno delovanje. Po resetiranju začne naprava delovati na samodejni način.

To se naredi tako, da se na stekleno kupolo naprave položi priloženo sliko kodnega jedra. Zadostuje, da kodno jedro postavimo na napravo samo za nekaj sekund. Napravo lahko resetiramo kadarkoli, to ji prav nič ne škoduje.

OBREMENITEV NAPRAVE LAHKO IZMERIMO Z RADIESTEZIJSKO METODO

Slika 8: Matrica za merjenje obremenitve naprave.

Če je naprava obremenjena z večjo močjo od njene zmogljivosti se to lahko ugotovi z merjenjem na priloženi matrici, slika 8. Če pokaže meritev vrednost 100%, je naprava preobremenjena. To ji sicer čisto nič ne škoduje, le nadzorovati ne moremo kam je usmerila svojo moč. V takem primeru je najbolje odstraniti nekaj navodil, da se njena obremenitev zniža.

Za merjenje rabimo nihalo in matrico. Konico nihala postavimo v središče večje spirale in vprašamo: »kolikšna je obremenitev naprave?« Matrica je narejena tudi za merjenje drugih stvari, zato pri tej meritvi upoštevamo le del skale od nič do sto. Pri tem si mislimo, da merimo odstotke in sicer od 0% do 100%. Pri 100% je naprava preobremenjena. V takem primeru prekličemo nekaj nalog in ji naložimo le toliko nalog, da bo njena obremenitev največ 80%. Nekaj rezerve moramo pustiti, ker se lahko spreminja intenziteta dogodkov, v katere je vključena naprava. Če se obremenitev naprave zmanjšuje, pomeni, da učinkuje in lahko pričakujemo rezultate. Če obremenitev naprave narašča ali se ne zmanjšuje, smo ji naložili pretežko nalogo in iz tega verjetno ne bo nič, razen v primeru, če sprejmemo določene ukrepe in tako postavimo nove pogoje.

Če smo napravi naročili nekaj zelo pomembnega, je najbolje, da jo obremenimo samo s to nalogo in nič drugega, saj si ne želimo, da bi postala naprava preobremenjena in potem ne more več opravljati pomembne naloge.

Obremenitev naprave lahko spremljamo tudi ko zdravi družinskega člana. Če se njena obremenitev zmanjšuje, se verjetno izboljšuje tudi stanje bolezni. Za oceno zdravstvenega stanja bolnikov je pooblaščen zdravnik. V vsakem primeru je treba upoštevati le njegova navodila.

NAPRAVA ZMANJŠA STRANSKE UČINKE ZDRAVIL, NAREDI ZDRAVILNO HRANO, IZBOLJŠA KAKOVOST VODE

Naprava usmeri svojo energijo tja, kamor ji naročimo. Če postavimo na stekleno kupolo naprave katerikoli predmet in ji naročimo naj ga energijsko obogati, bo to naredila zelo hitro. Lahko postavimo na napravo zdravila in ji naročimo naj jih energijsko obogati, tako, da bodo imela manj negativnih stranskih učinkov. Če bi se radi okrepili z energijo vode, postavimo kozarec na stekleni pokrov in naročimo napravi naj obogati vodo, da bo zdravilna za pitje.

Možnosti uporabe so široke, poskusite karkoli in preverjajte učinkovanje. Naprave s tem ne morete poškodovati, v najslabšem primeru ji lahko naročite kaj takega, kar ne bo mogla narediti, saj vsako naročilo zahteva določeno moč.

Naprava se odziva na predmete, ki jih postavimo na stekleno kupolo, zato tja ne odlagajte predmetov, če zato ni nobenega razloga. Prav tako se ne sme postavljati nobenih predmetov ali slik pod napravo, ker bi tako zmanjšali njeno učinkovitost. Nobenega predmeta se ne sme nasloniti na stekleno kupolo.  

Če postavimo napravo v sirarno, pekarno ali v kuhinjo bomo dobili zelo okusne izdelke, vsa hrana bo imela zdravilno moč. Seveda mora potekati celotni proces v polju učinkovanja naprave. Z uživanjem take hrane pride zdravilna moč direktno v telo zato blagodejno učinkuje na celotni prebavni sistem in na splošno počutje. Izboljša se tudi bioenergijska kakovost vse vode v stanovanju in v hišni vodovodni napeljavi. Ko tako vodo pijemo, preide njen zdravilni naboj v želodec. Preko meridijana želodca njena moč potuje po drugih meridijanih in se odloži v tistem delu telesa, kjer so bolna mesta. Tako poteka proces zdravljenja. Umivanje z zdravilno vodo blagodejno vpliva na kožo.

LOKACIJA NAPRAVE V HIŠI

Izdelek je narejen tako, da učinkuje na vseh lokacijah in v vseh pozicijah z enako močjo. Ni bilo ugotovljeno, da bi okoliški predmeti motili njegovo funkcijo,  kljub temu, naj bo najbližji predmet oddaljen od lesene embalaže izdelka najmanj 30 centimetrov.

NAPRAVE NI MOGOČE UPORABITI V ŠKODO DRUGIH LJUDI

Oka je narejena tako, da njene funkcije ni mogoče zlorabiti, tako, da bi lahko komu povzročila škodo. Lahko izvaja le dve funkciji in sicer, da nekomu pošilja dobro moč in mu tako pomaga, ali da mu te moči ne pošilja. Programirana je tako, da lahko uravnava le sintropijo, v nobenem primeru pa ne more generirati entropije. Program je vgrajen mehansko, zato ga ni mogoče izbrisati, niti spremeniti. Ne bo učinkovalo, če dobi naprava naročilo naj komu škoduje, njeno polje nima informacij, ki lahko škodujejo.

Če pa bi napravo razstavili in vanjo vgradili kakšne druge elemente ali, če bi fizično posegali v konstrukcijo naprave in jo spreminjali, v takem primeru bi lahko naprava generirala škodljivo polje, zato se v napravo ne sme fizično posegati ali jo spreminjati!

IZDELEK NEVTRALIZIRA ŠKODLJIVA SEVANJA

Izraz »škodljivo sevanje« razumemo kot povečanje entropije v biopolju določenega območja. Naši izdelki nevtralizirajo škodljiva sevanja tako, da zmanjšujejo entropijo biopolja v območju njihovega učinkovanja. Škodljiva sevanja lahko definiramo tudi kot kaotične informacije. Izdelek tako nevtralizira škodljiva elektromagnetna sevanja od daljnovodov, transformatorskih postaj, radarjev, radijskih oddajnikov, TV ekranov, mobilnih telefonov itn. Pri tem je potrebno poudariti, da se po postavitvi izdelka na območju sevanj ne spremeni jakost elektromagnetnega sevanja, če ga merimo z elektronskim instrumentom. Če bi  elektromagnetna komponenta izginila, na primer, mobilni telefoni ne bi imeli signala in ne bi delovali. Elektromagnetna sevanja povečujejo entropijo v biopolju na precej večji razdalji kot je ta sevanja mogoče izmeriti z elektronskim instrumentom.

Oka nevtralizira še škodljiva sevanja, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča, na primer podzemni vodni tokovi, in radioaktivnost iz naravnega ozadja. Izraz »nevtralizira« pomeni, da entropijo na območju reciklira, njeno moč prišteje k skupni moči in jo osredotoči, jo spremeni v koristni produkt.

Prav tako izbriše moteče energijske tvorbe, ki jih ustvarjamo ljudje sami in nastanejo pri zelo močnih negativnih emotivnih stanjih, kot so agresivnost, apatičnost, žalost, strah, jeza in čustvena bolečina. Tudi sovraštvo do drugega lahko naredi škodljivo energijo, ki jo ljudsko izročilo imenuje urok. Pri urokih gre za zavestno škodljivo delovanje s pomočjo mentalne energije, z namenom povzročanja škode. V najhujših primerih takšno delovanje  na posameznika lahko povzroči hiter padec življenjske energije. Regulator predstavlja zaščito tudi v takih primerih, saj vse to izbriše in hitro obnavlja življenjsko moč.

Škodljiva sevanja  negativno vplivajo na naše počutje, kar se kaže v stalni napetosti in živčnosti, in v pogostem obolevanju.  Pod vplivom energij, ki so jih naredili ljudje sami, s svojimi konfliktnimi stanji se krhajo tudi medsebojni odnosi v skupnosti. Ti negativni energijski zapisi se v prostoru ne čistijo sami spontano, ampak se celo kopičijo. Ko jih izdelek nevtralizira, se močno zmanjša stresnost in ljudje so bolj umirjeni. Problemi, ki jih imajo  sicer ne izginejo, vendar jih je v prijaznem ozračju mogoče reševati bolj učinkovito, predvsem manj stresno.

Vsa ta sevanja imajo določeno moč. Naprava poveča duhovno moč posameznika tako, da njegova moč močno presega moči vseh naštetih pojavov. Ko človek zapusti območje delovanja naprave in se nahaja na območju, kjer so prisotna vsa našteta sevanja, mu le ta ne škodijo, ker je močnejši od njih. Kot rečeno pa se človekova duhovna moč zmanjša, oziroma postane ponovno šibak, če ne živi v polju naprave, ali v enovitem zemeljskem polju več kot 10 dni.

KAKO LAHKO PREVERJAMO UČINKOVITOST IZDELKA

Izpostavljenost telesa škodljivim sevanjem je možno izmeriti z elektronskim instrumentom za merjenje prehodnosti v akupunkturnih točkah, na »točki za geopatije«. To je akupunkturna točka na meridijanu trebušne slinavke, LP-4A, ki se nahaja na notranjem delu stopala leve noge, tri prste od gležnja proti prstom stopala. Tu najdemo izrastek kosti, ki je v tem predelu najizrazitejši. Točka je približno 2 mm pod izrastkom v smeri proti podplatu stopala. Po postavitvi izdelka, ki nevtralizira sevanje, se mora vrednost v točki normalizirati.  Meritve je treba opraviti pred postavitvijo izdelka in dva meseca po postavitvi.

Učinkovanje izdelka smo preverjali s to metodo, ki se sicer imenuje po raziskovalcu Dr. Voll-u. Funkcijo zdravljenja bolezni pa lahko preverjamo z običajnimi diagnostičnimi metodami, ki se uporabljajo v zdravstvenih institucijah.

Najbolj očiten pokazatelj pa je pogostost obolevanja po postavitvi naprave, ki jo primerjamo s pogostostjo obolevanja pred njeno postavitvijo. Naprava neprestano vzdržuje energijsko ravnotežje v sistemu, zato se odpornost telesa poveča in pogostost obolevanja se zmanjša. Dogodki v družini pa se odvijajo bolj nemoteno kot prej, tako kot sami načrtujemo, je manj zapletov.

Naš energijski sistem ima določeno vztrajnost. Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da se energijsko stanje v meridijanih stabilizira šele po dveh mesecih. Za prvo oceno delovanja izdelka je treba počakati nekaj dni, za dokončno pa dva meseca.

KAKO  SAMI UGOTOVIMO PRISOTNOST ŠKODLJIVIH SEVANJ

Prisotnost škodljivih sevanj v prostoru se precizno ugotavlja le z radiestezijsko metodo, vendar je mogoče ugotoviti izpostavljenost škodljivim sevanjem tudi brez meritev, z opazovanjem okolice in svojega počutja. Sevanjem smo izpostavljeni v bližini daljnovodov do oddaljenosti nekaj 100 m, če je v okolici bliže od 100 m transformatorska postaja, v bližini radarjev, radijskih oddajnikov, mobilnih telefonov in močnih elektromotorjev, če živimo blizu potoka ali reke, na vodnatem območju, če so pod hišo zaprte votline. Sicer pa škodljiva sevanja povzročajo nespečnost, prebujanje ponoči, približno ob isti uri. Človek vstaja utrujen in neprespan, zbuja se z glavobolom, bolečinami v hrbtenici, se močno znoji, ima mravljinčaste roke ali noge. Otrok ima moreče sanje, škrta z zobmi, moči posteljo, se v njej obrača.

Tudi razdražljivost, živčnost, pogosti prepiri, apatičnost, žalost, strah in jeza,vse brez pravega razloga, so lahko posledica sevanj v stanovanju. Da je v njem škodljivo sevanje, lahko sklepamo,  če so se v hiši že dogajali neprijetni emotivni dogodki, lahko tudi pred nekaj desetletji. Prav tako je možno sklepati na škodljiva sevanja v stanovanju, če imajo stanovalci nenehno ponavljajoče se enake zdravstvene težave ali če ljudje pogosto obolevajo. In tudi tedaj, če zadeve ne potekajo tako, kot bi morale, in imamo občutek, da se nas drži smola.

Če je v hiši v kratkem času, na primer v nekaj letih zaporedoma umrlo več ljudi – tudi to je lahko znak, da je tam nekaj narobe z ravnotežjem v biopolju.

KAKO IZBRATI PRIMEREN REGULATOR BIOPOLJA

V programu imamo več različnih naprav, ki se razlikujejo po kakovosti biopolja. Nekatera bivališča so zgrajena na primernih lokacijah, zato ne rabijo nobenega regulatorja biopolja, druga imajo samo malo porušeno ravnotežje, tam zadostujejo cenejše in bolj enostavne naprave.

V bivališčih, kjer je ravnotežje močno porušeno in tam kjer ljudje pogosto obolevajo ali so že bolni, pa rabimo kakovostnejše izdelke. Ti izdelki postavljajo ravnotežje tudi v telesu in tako povečujejo njegovo sposobnost za samozdravljenje.

Oka je najkakovostnejša naprava iz našega programa, ima najmočnejše in najbolj barvito biopolje, ki učinkuje postopno in počasi, da skoraj ni reakcij takoj na začetku uporabe. Primerna je za ljudi, ki že imajo bolezni in so zato šibkejši. Učinkuje v polju premera 100 metrov. Postavimo jo v stanovanjske hiše in večje poslovne prostore.

Regulator biopolja »Ono« učinkuje v polju s premerom 50 metrov, ima pa nekoliko šibkejše polje od Oke, zato je bolj primeren za preventivno uporabo, tam, kjer so ljudje dokaj zdravi. Postavimo ga v stanovanjske hiše in v poslovne prostore.

Obesek »Peta moč« je prenosni regulator biopolja, primeren za zaščito samo ene osebe. Najbolj učinkovit je , če ga nosimo okrog vratu, zelo hitro dodaja energijo. Lahko ga nosimo tudi v torbici. Prenosne regulatorje rabimo v številnih primerih, pri delu v elektrarnah, na daljnovodih, pri gibanju skozi območja kjer je veliko elektrosmoga, kar so danes že vsa naša mesta in večje naselja, pri šofiranju, ali če imamo kronične bolezni in stalno potrebujemo energijo.

Vse naprave pa ščitijo ljudi pred ionizirajočimi sevanji od močnih daljnovodov, visokofrekvenčnih oddajnikov 4G in 5G. To pa naredijo tako, da človeku dvignejo njegovo duhovno moč, postane močnejši od zunanjih motenj.

Če se ljudje počutijo slabo, živijo v starih hišah, na sevanju in v bližini daljnovodov, ni pravilna odločitev:  »kupimo najcenejšo napravo in potem bomo videli kaj bo«. Vedno je treba izbrati primeren regulator biopolja, dovolj močan, da bo prenesel obremenitve iz okolice. Bolje je izbrati regulator, ki je nekoliko predimenzioniran, ker stopnja entropije v okolici in v času niha, tako bi naprava učinkovala dobro tudi v morebitnih kriznih pogojih.

REAKCIJE NA IZDELEK POMENIJO ZDRAVLJENJE

Regulator biopolja Oka ima zelo veliko moč, ki jo postopno vgrajuje v človekovo auro. Takoj na začetku ne vgradi vse moči, ampak le toliko, kolikor jo človek lahko sprejme. Tega človek običajno niti ne čuti, morda se čuti le mravljinčenje ali toploto, vendar le za kratek čas, dokler naprava ne postavi ravnotežja.

Kasneje, čez nekaj tednov ali mesecev pa naprava ponovno povečuje duhovno moč v auri. To dela v paketu, tako da se duhovna moč dvigne kar naenkrat za določeno stopnjo. Dvig duhovne moči v auri pomeni tudi dvig moči v vseh celicah telesa. V tem procesu pa se poslabša počutje, ki običajno traja le en dan. Poslabšanje počutja ni zelo moteče. Ko se telo prilagodi večji moči slabo počutje izgine, vendar se lahko vse skupaj spet ponovi čez nekaj mesecev in to traja toliko časa dokler človek ne dobi enako duhovno moč kot jo ima naprava. Popolnoma enaki procesi bi se odvijali, če bi se človek preselil na območje, kjer je narava sama že vzpostavila ravnotežje ali v primeru, če bi z drugimi metodami povečeval duhovno moč.

Če se kmalu po začetku uporabe izdelka poslabša počutje, na primer, če se pojavijo bolečine, se zdi kot da je izdelek poslabšal zdravstveno stanje, v resnici pa je le telo dobilo več moči, da lahko opozarja na že obstoječe motnje. Prebudili so se mehanizmi zgodnjega javljanja motenj, zato sedaj lahko reagiramo na simptome, ker so postali izraziti. Nekateri simptomi lahko izginejo že po nekaj dnevih, to je izdelek pozdravil. Če bolečine vztrajajo več dni, je treba obiskati zdravnika. Pri zgodnejšem odkrivanju bolezni se precej povečajo možnosti za ozdravitev.

Lahko se zgodi tudi to, da se takoj v začetku uporabe izdelka pojavijo prepiri med člani družine. Tudi to so lahko reakcije na izdelek. Prepiri se lahko pojavijo tam, kjer so bili nesporazumi že prej, vendar jih člani družine zaradi ljubega miru niso želeli razreševati. Energijsko polje izdelka je okrepilo tudi psihično moč človeka, sedaj lahko zbere dovolj poguma, da svojim bližnjim pove kaj ga moti. Tudi to je zdravljenje, kajti zadrževanje čustev in igranje igre, češ, saj je vse v redu, vsakemu pobere veliko moči.

Če je reakcija preveč moteča se lahko funkcijo izdelka izključi, tako, da se na stekleno kupolo postavi priloženo sliko »kodno jedro« za izklop naprave. Ko kodno jedro, odstranite iz kupole, bo naprava zopet nemoteno delovala. Drugi dan se izdelek ponovno aktivira. Izdelek je lahko vklopljen za daljši čas od prvega dne, dokler se telo ne navadi na višji bioenergijski potencial v prostoru. Priloženi tekst s sliko kodnega jedra tudi izklopi funkcijo izdelka, zato se ga ne sme polagati na stekleno kupolo. Za nemoteno delovanje mora biti priloženi tekst oddaljen od izdelka vsaj 50 cm.

Izdelek je narejen tako, da v nobenem primeru ne povzroča škode, vendar ne more vsega pozdraviti. Tisto kar se je izboljšalo je izdelek pozdravil, česar pa izdelek ne more pozdraviti ostane za zdravljenje z drugimi metodami.

OPIS IN VZDRŽEVANJE IZDELKA

Kovinski deli naprave so narejeni iz medenine, brona, in nerjavečega jekla ter zaščiteni z ustreznim lakom, zato je izdelek odporen proti koroziji in ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Zapisi informacij so shranjeni v mikrostrukturi zlitine v mehanski obliki, zato jih ni mogoče poškodovati, niti spreminjati, tam so shranjeni za vedno.

Posamezni sestavni deli naprave so zlepljeni z lepilnim trakom za kovine in so narejeni tako, da učinkujejo neomejeno dolgo časa, vendar se naprave ne sme poškodovati, jo raziti z ostrimi predmeti, niti se ne sme odstraniti ali dodati kakšnega sestavnega dela. Da bi preprečili poseganje v napravo smo jo pokrili s stekleno kupolo debeline 5 mm, ki je nalepljena na leseni okvir. Tudi steklene plošče kupole so med seboj zlepljene, lepilo ne prenese visokih temperatur, zato na kupolo ne postavljajte težkih vročih loncev.

Na stekleni kupoli so vrezani simboli, ki so tam kot del funkcije celotnega izdelka, zato se teh gravur ne sme spreminjati.

Leseni podstavek je iz masivnega lesa. Kovinski del regulatorja biopolja je ravno tako nalepljen na leseni podstavek z lepilnim trakom, ki lepi na obe strani. Po deklaraciji proizvajalca vzdrži temperaturo od -40°C do +100°C. Lepljeni spoj je trden, vendar naprave kljub temu ni priporočljivo obračati na glavo, ker morda ne bi zdržal. Če se steklena kupola umaže zaradi prijemanja z rokami, se jo lahko očisti s čistilom za steklo, leseni del pa se obriše s krpo.

Izdelka ni mogoče izključiti ali poškodovati z zapiranjem v kovinske zaboje, niti z magneti ali s kovinskimi predmeti, se ne izključi oziroma njegove funkcije ni mogoče motiti niti v bližini električnih vodnikov. Izklop pa je možen le z ustrezno sliko kodnega jedra. Ne potrebuje ne vzdrževanja, ne energijskega napajanja. Rok trajanja izdelka je neomejen. Napravi je vedno priložen še tekst z opisom, ki vsebuje sliko kodnega jedra za izklop in še eno posebej. Izdelek je zaščiten na Patentnem uradu Republike Slovenije. Teža izdelka je 5,8 kilograma. Zunanje mere izdelka so 368 × 211 mm, višina pa je 232 mm.

 

Zadnja sprememba: december 2019.