»Oka« je naprava, ki skrbi za zdravje vseh ljudi, ki se nahajajo v premeru stotih metrov okrog izdelka, če so v isti ravnini, oziroma 200 metrov višje in nižje od lokacije, kjer je postavljen izdelek. Proces zdravljenja poteka samodejno, začne se takoj ko pride oseba v območje učinkovanja izdelka. Naprava je zasnovna kot naravni sistem – tročan, zato ima enovito zemeljsko polje velike moči in prav tako moč vgradi v avro. Sčasoma postane človek močnejši od vseh naravnih pojavov, ki so mu prej škodovali. Naravni sistemi razpršeno moč, ki človeku škodi spremenijo v osredotočeno moč, ki je uglašena po meri človeka. Naprava na tak način zelo elegantno rešuje ogroženost z elektrosmogom. Naše tehnične naprave lahko obdržimo, negativne stranske učinke tehnologije pa naprava spremeni v koristno moč – reciklira odpadni elektrosmog. Transformira tudi ostala sevanja, ki prihajajo iz zemlje in iz okolice ter so ljudem škodljiva. Z napravo se komunicira s pomočjo misli. Če ji naročimo, lahko izbriše travme iz preteklosti. To je redka zmogljivost tovrstnih naprav, ki je mogoča zaradi velike vgrajene moči. Lahko se zdravi tudi na daljavo. S polaganjem zdravil na stekleno kupolo pa se zmanjša njihove negativne stranske učinke. V polju naprave se lahko pripravlja hrano in pijače zdravilne moči.  Izdelana je iz medenine, brona in nerjavečega jekla. Deluje enako dobro, ne glede na to kako je postavljena. Vgrajena je na lesenem podnožju s stekleno kupolo. Dolžina lesenega podnožja je 368 mm, širina 211, višina 232 mm, teža pa je okrog 6 kilogramov.

ZAVEST IN ŽIVLJENJE

Najprej je bila zavest. Zavest je resnica o obstoju in nosilec življenja. Čim je iskra zavesti prisotna, se okrog te prisotnosti oblikujejo pogoji življenja in življenje se formira. Zavest in življenje sta neločljiva. Življenje je ustvarjalna sila, ki oblikuje sebi samozadostne oblike, s pomočjo katerih se lahko izraža, je gibalo vseh sprememb in razvoja.

Zavest se v polni meri izraža in odraža kot oblika življenja. Življenje se manifestira v najrazličnejših oblikah in to zato, ker so tudi oblike ali stopnje zavesti zelo različne. Popolnejša kot je zavest, ki se manifestira skozi življenje, popolnejše bo življenje, ki je le odraz te zavesti oziroma njene stopnje razvoja.

Življenje je večno in ni je sile, ki bi ga lahko uničilo. Večnost je stanje izvora in vsega kar je iz njega izšlo. Večnost nima nobenega nasprotja, ki bi pomenilo njeno ogroženost, zato ona preprosto je, kot resnica.

Ko se zavest odtegne iz neke forme, se z njo odtegnejo vse tiste sile, ki formo oživljajo. Vedno umre le oblika, nikoli pa zavest, ki se po odtoku iz samostojne forme lahko priključi neki drugi zavesti in se tako podredi skupni obliki delovanja. Zavest deluje v svojem območju. Njeno delovanje pa se širi navzgor in prav tako tudi navzdol, v območje delovanja drugačne stopnje zavesti. To prehajanje pa je omogočeno zaradi vrat, ki onemogočajo obstoj hermetično zaprtih območij. Če bi bila območja zavesti hermetično zaprta, vpliv višje zavesti na nižjo ne bi bil možen in tudi obratno.

Simboli kot univerzalna govorica lahko vplivajo na to, da se določena vrata območij odpirajo in prav tako tudi zapirajo, ko je to potrebno. Simboli so sprejemniki za zavest. Simbol čisto določene in povsem ustrezne kvalitete lahko v nekem območju na stežaj odpre vrata za kvalitete zavesti, ki jih v danem območju še ni ali pa jih ni v zadostni meri. Tedaj se energija zavesti z višje ravni spusti na nižjo raven v obliki močne luči in presvetli vso tisto temo ali neosveščeno vsebino, ki je prisotna v območju. Ta luč zavesti, ki ji je simbol omogočil vstop, prečisti območje in s tem vzpostavi pogoje, da se informacije za življenje z višje ravni zasidrajo na tej prečiščeni ravni, ki se tako oplemenitena dvigne za stopnjo višje.

Simbol naj bi v tem območju deloval dalj časa in to zato, da se pogoji višje zavesti povsem utrdijo. Če se to dogaja pri človeku, se mora človek prilagoditi novim energijam zavesti. To prilagajanje sproži pri njem možnosti, da povsem ozavesti to spremembo, ki mu prinese nova spoznanja. Če ta spoznanja sprejme, rečemo, da se je njegova zavest razširila. Nove pogoje pa lahko tudi zavrne in tedaj rečemo, da preboj ni uspel. Uspel pa ni zato, ker njegova stopnja zavesti še ni bila primerno zrela za prehod v nekoliko bolj razširjeno zavest.

BIOPOLJE IN SIMBOLI

Znanstvene temelje za proučevanje simbolov je v prvi polovici prejšnjega stoletja postavil švicarski psiholog Carl G. Jung. Po Jungu je nezaveden del človekove psihe zmožen porajati simbole. V nezavednem delu psihe nastajajo arhetipi. Arhetipi so podedovani vzorci čustvenega in mentalnega vedenja. Simboli pa so vsebine arhetipov, izražene v slikovni obliki.

Jung je ugotovil, da imajo arhetipi izjemen vpliv na posameznika; oblikujejo njegova čustva ter njegov duhovni in etični nazor; vplivajo na njegov odnos do drugih, s tem pa navsezadnje na njegovo usodo v celoti. Vedel je, da so arhetipski simboli v posamezniku razvrščeni po vzorcu celovitosti in da ustrezno razumevanje teh simbolov lahko učinkuje zdravilno.

Kot pionir na tem področju se je vselej zavedal, da obstaja še neizmerno število vprašanj, ki čakajo na obravnavo. Zato njegovi koncepti oblikujejo tako imenovan odprt sistem, ki ne zapira vrat morebitnim novim odkritjem.

Z lastnimi raziskavami pa smo ugotovili, da je mogoče izraziti vsebino vsakega arhetipa s simbolom, narisanim v obliki krivulje. Simbol je lahko dvodimenzionalen, lahko ima prostorsko obliko, obstajajo tudi simboli, ki učinkujejo v časovni dimenziji. Okrog simbolov se širi posebno polje, ki ga imenujemo biopolje. Prav tako smo ugotovili, da simboli učinkujejo na človeka enako, kot bi učinkovali njihovi arhetipi, pri tem pa ni potrebno, da človek gleda v simbol, niti ni potrebno, da ve zanj. Za učinkovanje simbola zadostuje, da se človek nahaja v njegovem biopolju. Biopolje je območje živih stvari in ga najdemo povsod v naravi. Najmanjši delec biopolja je resnica. Biopolje okrog telesa pa imenujemo aura.

Jungova predvidevanja, da simboli lahko učinkujejo zdravilno, so se izkazala za popolnoma točna. Za vzpostavitev zdravilnega učinkovanja simbolov je potrebno poznati tehnologijo njihove uporabe.

BIOPOLJE IN FIZIKA

Zdi se, da so fiziki, ki raziskujejo teorijo strun že pripeljali evolucijo svojega uma do duhovnih razsežnosti, saj raziskujejo dimenzije, materijo in energijo, ki jih ne moremo več zaznavati z instrumenti, niti ne opazovati s fizičnimi očmi, lahko pa jih zaznavamo z duhovnimi čutili.

Biopolje predstavlja simetrijo temni energiji, temni snovi in drugim prostorskim dimenzijam iz teorije strun. Simetrija je lastnost fizikalnega sistema, ki se ne spremeni, ko se spreminja sistem. Simetrija je v ozadju zakonov vesolja. Osnovne fizikalne sile v vesolju, elektromagnetna, šibka, močna in gravitacijska so si med seboj v simetriji. Preprost zgled simetrije vidimo ko vrtimo v roki biljardno kroglo – okoli katerekoli osi je videti popolnoma enaka. Princip simetrije uporabljajo fiziki za izračunavanje matematično nepremagljivih težavnosti, zlasti v teoriji strun. Problem se lahko razreši z izračunom simetričnega pojava, ki da isto fiziko, vendar mnogo lažjo matematiko.

Hiter razvoj fizike je pripeljal do neverjetnih spoznanj, ki jih ni več mogoče meriti z instrumenti, zasnovanimi tako, da zaznavajo le materijo v našem vesolju. Newtonovo, Einsteinovo in kvantno fiziko je mogoče meriti, temne snovi in energije pa ne, ker sta narejeni iz materije, ki je ni v našem vesolju, drugih prostorskih dimenzij pa ni mogoče opazovati. Vidimo namreč le prve tri dimenzije, strune pa so tako majhne, da jih ni mogoče zaznati z nobenim pospeševalnikom delcev. S proučevanjem simetrije med biopoljem in sodobno fiziko pa bi lahko proučevali oboje in tako merili neizmerljivo.

Temna snov in temna energija – aura in biopolje

Astronomi so proučevali gibanje zvezd v številnih vrtečih se galaksijah in ugotovili, da bi veliko zvezd moralo odnesti iz galaksije, če bi obstajala le vidna snov. Gravitacija vidne snovi je mnogo premajhna. Podrobna analiza je pokazala, da bi zvezde ostale gravitacijsko vezane, če bi bile galaksije, ki so jih naseljevale, potopljene v velikanski oblak nevidne snovi.

Ta snov se ne nakopiči v zvezde, jih obdaja in ne oddaja svetlobe, zato so jo imenovali temna snov. Izračunali so, da vsebujejo svetle sestavine vesolja, tistega, ki ga vidimo le 5 odstotkov kritične gostote snovi in energije celotnega univerzuma. Naše zvezde so le majcene luči v velikanskem morju temne snovi. S proučevanjem njenih gravitacijskih učinkov so fiziki ugotovili, da pokriva okoli 25 odstotkov kritične gostote vesolja. Vendar temna snov ni samo okrog galaksij in zvezd, nahaja se tudi okrog planetov in okrog vsake stvari na planetu. Fiziki za zdaj še ne vedo iz česa je temna snov, niti je ne morejo meriti. Da obstaja, so zanesljivo potrdila le opazovanja in izračuni.

Med temno snovjo iz fizike in biopoljem, lahko poiščemo simetrijo. Tudi biopolje je okrog planetov, zvezd in galaksij, okrog vsake stvari na planetu, tudi okrog našega telesa, ne odbija svetlobe in je ne moremo meriti s fizikalnimi instrumenti. Za biopolje in temno snov velja, da ne vemo, iz česa sta, vendar gre za isto stvar. Biopolje je samo drugačen izraz za temno snov. Aura, ki se nahaja okrog telesa pa je tisti del temne snovi, ki vsebuje informacije življenja. Aure pa ni tako težko meriti kakor temne snovi, saj jo lahko merimo z radiestezijsko metodo. Radiestezijska metoda merjenja pa je merjenje z našim duhovnim telesom, s tistim, ki ni narejeno iz običajne snovi, ki odbija svetlobo.

Temne snovi fizikom ni bilo težko pojasniti, ker je vezana na gravitacijski prijem v galaksijah, vendar so opazovanja pokazala, da se celotno vesolje širi in povečuje z velikansko hitrostjo. Ta pojav je zajet v teoriji o inflacijski kozmologiji. Po teoriji o splošni relativnosti prispevata k velikosti gravitacijskega polja poleg mase še energija in pritisk. Če lahko skrajšamo fizikalno razlago: v skupni masi kritične gostote vesolja manjka še 70 odstotkov energije. Tudi te energije, ki so jo poimenovali temna energija, znanstveniki ne morejo meriti niti opazovati in za zdaj še ne vedo iz česa je. V nasprotju s temno snovjo pa se ne ovija okrog vidne materije, temveč je enakomerno razporejena po celotnem vesolju.

Med temno energijo in bioenergijo spet lahko poiščemo simetrijo. Bioenergija, ki je razpršena po vsem vesolju je zrcaljenje življenja. Vanjo je vključeno prav vse, kar ima moč manifestiranja. Bioenergija je energija v biopolju in je le drugačen izraz za temno energijo. Tudi bioenergijo lahko merimo z radiestezijsko metodo. S proučevanjem biopolja in bioenergije proučujemo življenje. Življenje je zrcalna simetrija biopolja.

Ko opazujemo 14 milijard let staro vesolje z velikanskimi razsežnostmi v naših treh dimenzijah, mislimo, da vidimo vse, v resnici pa vidimo le 5 odstotkov vse snovi in energije vesolja. Zavedamo pa se le treh prostorskih dimenzij.

Teorija kaosa in regulatorji biopolja

Fizik Robert Shaw je okrog leta 1980 začel raziskovati kaotične fizikalne pojave, na primer kapljanje vode iz slabo zatesnjene pipe. Kmalu je ugotovil, da so matematične enačbe, s katerimi bi lahko izračunal, kdaj bo padla posamezna kapljica iz pipe, silno zapletene in skoraj nerešljive. Domislil se je rešitve, ki je pozneje razširila novo področje raziskav v fiziki: meril je čas padca posamezne kaplje in iz tega s poenostavljenimi enačbami dobil zakonitosti, po katerih se je dalo napovedati izide. Zakonitosti, ki jih je z računalniško tehniko narisal v obliki »čudnih atraktorjev«, ki so geometrijski objekti, ni našel v natančnih fizikalnih enačbah, ampak v številčni vrednosti končnega rezultata.

Razvila se je teorija kaosa, ki je danes uporabna v biologiji, medicini, tehniki, ekonomiji, pri napovedovanju vremena, skoraj povsod. Fenomenološki opis kako je mogoče poiskati urejenost v kaosu, so poimenovali »zakon o podobnosti prek meril«. Nekje znotraj kaosa je skrit red v obliki informacije in našli so način, kako priti do nje.

Nekaj podobnega sem odkril pri razvoju regulatorjev biopolja. Z opazovanjem in logičnim sklepanjem sem ugotovil, da učinkujejo predvsem oblike izdelkov, vendar ne katere koli temveč le tiste, ki so povezane s fizikalnimi pojavi. Tako sem izoblikoval pravilo: Regulator biopolja dobimo, če izdelamo predmet enake oblike, kot jo ima graf matematične enačbe, ki opisuje fizikalni pojav.

Naredil sem regulator, ki je posnemal obliko kristalne rešetke železa, in takega, ki je posnemal obliko vala, ki jo naredi kapljica, ko pade na gladino vode. Učinkovanje teh izdelkov je bilo zadovoljivo, vendar se je pokazalo, da je mogoče izdelati še bolj kakovostne izdelke z uporabo oblik orbital iz kvantne fizike.

Najbolj kakovostne regulatorje pa sem izdelal, ko sem uporabil grafične slike fizikalnih pojavov, ki opisujejo fiziko na najmanjših razdaljah.

Za izdelavo regulatorjev biopolja sem našel zakonitosti v grafični obliki matematičnih enačb, ki opisujejo fizikalne pojave. Torej v geometriji, to pomeni, da regulatorji ustvarjajo urejenost v kaosu po zakonu o podobnosti prek meril. Ta zakon predstavlja simetrijo kaosu. Z regulatorji biopolja zmanjšujemo neurejenost v biopolju, v jeziku fizike bi rekli, da zmanjšujemo entropijo.

Entropija in biopolje

Pojem entropije so odkrili med industrijsko revolucijo, v drugi polovici 19. stoletja. Entropija je mera količine nereda v fizikalnem sistemu. Lahko se jo izračuna; najprej so jo računali v termodinamiki, nato še v drugih vejah fizike, vendar se je pozneje izraz uveljavil povsod, za opisovanje stopnje nereda v nekem okolju. Fizika pozna sisteme pri katerih se entropija ne spremeni, vendar je težnja večine fizikalnih sistemov taka, da se razvijajo proti stanjem z višjo entropijo, to je znano kot »drugi zakon termodinamike«. Vendar moramo poudariti, da to ni zakon v konvencionalnem pomenu, kajti sistem lahko preide iz stanja z visoko entropijo v stanje z nižjo entropijo, čeprav je to redko in malo verjetno. Statistične enačbe entropije pa vendarle dopuščajo tudi njeno znižanje.

In kakšno zvezo ima entropija z biopoljem? Kar veliko, bolezen je v bistvu nered ali neurejenost sistema. V jeziku fizike je bolezen visoka stopnja entropije v telesu. Še pred nastankom bolezni se v fizičnem telesu poruši ravnotežje v njegovem biopolju. Ravnotežje v biopolju telesa pa se ruši zaradi škodljivih sevanj, zaradi človekovih lastnih kaotičnih čustvenih vsebin, strupov v hrani in okolici in podobno.

Škodljiva sevanja, ki nastanejo zaradi elektrosmoga, radioaktivnosti, vodnih tokov in drugo definiramo kot povečanje entropije v biopolju okolice. Prav tako gre za povečanje entropije v auri, ko postane človek agresiven, depresiven, žalosten, ko ga je strah in ko je jezen. Enako se poveča entropija aure z uživanjem energijsko mrtve hrane in vode.

Pri zdravljenju se znižuje entropija v auri. To pa se dogaja kar pogosto, veliko pogosteje, kot predvidevajo statistične enačbe za izračunavanje stopnje entropije. Zaradi simetrije med biopoljem ter temno energijo in materijo, je mogoče dokaj pogosto zniževati entropijo v materiji, če razširimo območje in vanj vključimo še temno energijo in materijo. Narava je ustvarila območja in razmere v katerih je mogoče presegati kaotična stanja.

Teorija strun in biopolje

Fizika se je razvijala od velikega k majhnemu, od vidnega k nevidnemu in od doumljivega k nedoumljivemu. Tak razvoj se zdi povsem logičen, saj je izhajal iz človeka, iz možnosti njegovih zaznav in sposobnosti dojemanja celote.

Newtonova teorija gravitacije je upoštevala le maso telesa in razdaljo, zakoni gibanja pa so temeljili na nespremenljivem prostoru in času. V Einsteinovi teoriji splošne relativnosti je formulacija gravitacije pokazala, da prostor in čas prenašata gravitacijsko silo prek svojega ukrivljanja. V začetku 20. stoletja se je začela razvijati kvantna mehanika, ki vpeljuje vrsto zakonitosti vesolja, kot so nedoločenost, kvantno kolebanje ter dualnost val/delec. Predvideva, da so temeljne sestavine narave točkasti delci brez dimenzij.

Vsaka teorija je zadovoljivo pojasnjevala fiziko na svojem področju. Vse lepo in prav, vendar ko so združili enačbe splošne relativnosti in kvantne mehanike, so se te sesule. Kvantna mehanika in splošna relativnost nista bili združljivi! To ni bila samo lepotna napaka, ampak veliko več – ni bilo mogoče združiti v enotni okvir vseh sil: elektromagnetne, šibke, močne in gravitacije.

Osrednji gordijski vozel sodobne teoretične fizike tako razreši teorija strun, najnovejša fizikalna teorija, ki se pojavi šele okoli leta 1984 in je trenutno v razcvetu. Teorija na najgloblji ravni ponudi en sam pojasnjevalni okvir, ki zajema vse sile in vso snov.

Teorija strun je poenotena teorija vesolja, ki domneva, da temeljne sestavine narave niso točkasti delci brez dimenzij, pač pa majcene enodimenzionalne niti, imenovane strune.

Fizika teorije strun je tako zelo odmaknjena od možnosti zaznavanja naših čutov in instrumentov, da je ni mogoče raziskovati eksperimentalno. Za zdaj je edino orodje, ki ga uporabljajo fiziki pri raziskovanju tega področja le matematika, ki pa je v nekaterih primerih tako težka, da je ne zmorejo niti najboljši matematiki sveta. Toda nerešljivi matematični problemi so postali rešljivi z iskanjem simetrije.

Oblika je v materijo vtisnjena informacija

SLIKA 1 prikazuje snov jabolka, ki je sestavljena iz atomov, ti pa so sestavljeni iz elektronov in kvarkov. Po teoriji strun so vsi delci jabolka pravzaprav majcene zanke nihajočih strun, ki so hkrati tudi informacija za nastajanje delcev. Nihanje strune določa ustvarjanje delcev v atomski zgradbi in tako nastanek materije. Če struna niha na en način, bo nastal elektron, če niha drugače pa kvark. Kako pa bo struna zanihala, pa je odvisno od njene oblike. Oblika je torej v materijo vtisnjena informacija.

Teorija strun prinaša še veliko zelo zanimivih stvari, vendar zasledujemo »zakon o podobnosti prek meril«, zato nas zanimajo povezave med geometrijo strun in geometrijo generatorjev biopolja. Generator biopolja, ki smo ga razvili še preden smo karkoli vedeli o teoriji strun, je narejen iz torusov, med katere so vgrajeni simboli. Torusi so telesa, ki imajo obliko kolesarske zračnice. Ena od petih teorij strun, (2A) pa ima zaprte enodimenzionalne strune v obliki kroga. Ko se teorija 2A z matematično operacijo združi v popolnejšo teorijo M, se te strune razširijo v dvodimenzionalna telesa, v toruse.

Teorija pozna zaprte strune, te so prikazane na sliki 1 in odprte strune, ki imajo dva prosta konca.

SLIKA 1: Temeljna zamisel teorije strun

Obstajajo neverjetne podobnosti med geometrijo teorije strun in njenim pomenom ter geometrijo elementov v generatorju biopolja in pomenom delovanja teh elementov.

Trganje tkanine prostora

Kot je bilo že rečeno, je za zdaj matematika edino orodje fizikov za raziskovanje teorije strun. Matematične enačbe so se izšle, ko so v teorijo vpeljali več dimenzij. Ko pa so hoteli združiti pet prejšnjih teorij strun v en sam okvir, teorijo »M«, so se enačbe izšle šele takrat, ko so upoštevali deset prostorskih dimenzij in eno časovno. Fiziki trdijo, da so vse te prostorske dimenzije realnost. Mi se zavedamo le treh, v katerih je naše vesolje. Druge prostorske dimenzije pa naj bi bile zelo majhne, v velikosti Planckove dolžine, vendar pri fiziku Hawkingu zasledimo mnenje, da so lahko vsaj nekatere zelo velike. Izračunal je, da druge dimenzije nikakor niso iz take materije, kot jo poznamo v našem vesolju.

Fiziki so z enačbami prehodov z obratom izračunali, da je mogoče raztrgati tkanino prostora in tako ustvariti prehode med dimenzijami. Ugotovili so, da se tkanina prostora lahko trga v vseh dimenzijah tudi v našem vesolju in da se to nenehno dogaja, vendar poteka proces zelo počasi. Raztrganina pa ne povzroča katastrofalnih posledic, ker jo takoj obdajo strune in tako zavarujejo prehod.

Na SLIKI 2 so prikazane grafične slike matematičnih enačb, po katerih se računajo začetne faze trganja tkanine prostora po korakih. Vidimo, da ima predel prostora, ki je vključen v trganje obliko osmice. Takšna oblika ni naključna oblika, temveč izhaja iz matematične teorije, po kateri ima ta predel najprej obliko vrtenine s kroglo (to se vidi na levi strani) in ta se nato zoži in v fazi trganja, na desni strani, dobi obliko prostorskega telesa, podobnega osmici.

SLIKA 2: Začetni koraki pri trganju tkanine prostora po ugotovitvah fizike

KODNO JEDRO – VRATA SKOZI DIMENZIJE

Oka učinkuje v območju svojega polja moči. Njeno polje ima obliko vrtenine podobno je osmici in sem ga poimenoval »kodno jedro«. Oblika in struktura kodnega jedra sta prikazani na SLIKI 3, vse je narisano v pravilnem razmerju. Izdelek se nahaja v sredini najožjega dela osmice, polje pa se širi spodaj in zgoraj ter vedno stoji pokonci, ne glede na položaj izdelka. Kodno jedro naprave ima na najožjem delu premer 100 metrov, njegova skupna višina pa je 410 metrov. To je hkrati velikost polja v katerem učinkuje izdelek. Kodno jedro prikazano na sliki 3 je podobno stenskim risbam, ki so jih našli v Knososu – minojska kultura, starost okrog 3.450 let. Arheološke najdbe kažejo, da razvoj duha ni linearen proces. Zavest naše kulture je dosegla dno v srednjem veku, ko so sežigali čarovnice. Nekatere kulture bronaste dobe pa so bile v svojem razvoju zavesti na višji stopnji od današnje.

SLIKA 3: Dvodimenzionalna slika kodnega jedra, pomanjšana na velikost izdelka – 135 mm, izklopi funkcijo regulatorja biopolja Oka. Položimo jo na stekleno kupolo izdelka.

Fiziki so torej potrdili obstoj vrat za prehajanje zavesti skozi območja, še več, izračunali so, da imajo prostorsko obliko osmice, podobno kot kodno jedro našega izdelka. Entropijo v biopolju znižujejo procesi v kodnem jedru. Te procese lahko samo slutimo in nam še niso znani v podrobnosti, povezani pa so z življenjem.

KULTURNA DEDIŠČINA

Izdelek Oka je naprava, ki je nastala ob študiju slovenske kulturne dediščine, ki sta jo zbrala in popisala akademik Andrej Pleterski in raziskovalec Pavle Medvešček – Klančar. Zasnovan je kot tročan, kar pomeni, da je sestavljen iz treh različnih potencialov, ki so jih naši predniki imenovali ognjena, vodna in zemeljska moč.

Z lastnimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da gre za naravne zakonitosti biopolja, ki jo opisujejo predhodna poglavja v tem tekstu, torej za fizikalne pojave, ki so enaki skozi čas in prostor. Prav zato tovrstno znanje ni bilo prisotno samo v Posočju, najdemo ga v času daleč nazaj, na primer v Ajdovski jami pri Krškem, kjer so živeli ljudje že 4000 let pred našim štetjem in so v njej postavili tročan, ki deluje na enakem principu kot tisti, ki so jih postavljali naši predniki v Posočju in drugod po Sloveniji.

V Antiki so ljudje poznali fiziko biopolja in jo izkoriščali sebi v prid, zato so gradili svetišča z ustreznim poljem, ali pa so se naseljevali na lokacijah z enovito zemeljsko močjo, ki jih je naredila že narava. Takih lokacij je po svetu zelo veliko, šolski primer pa je gotovo skupina treh portugalskih otokov daleč v Atlantiku. Narava jih je postavila v tročan. Največji – Madeira ima zemeljsko moč, Porto Santo ima vodno moč, Puščavski otoki pa imajo ognjeno moč. Madeira je božansko lepa, kaj pomeni živeti v polju zemeljske moči občutijo vsi turisti, ki ta otok obiskujejo.

Skupna značilnost tročanov je povsod enaka – ustvarjanje enovite zemeljske moči, ki je najboljše okolje za ljudi, saj gre za veliko moč, za večjo od večine naravnih pojavov, ki ljudem škodijo, če ne živijo na lokaciji z zemeljsko močjo. Ljudje se namreč uglasijo z močjo iz okolice, sčasoma dobijo enako moč kot jo ima okolica. Tukaj ne gre za moč mišic, gre za duhovno moč ljudi. Vsakemu človeku pa zelo koristi, če ima v sebi veliko moč, saj tako laže krmari skozi življenje. To ni nova ugotovitev, ljudje so jo poznali že v mlajši kameni dobi. Od takrat do danes so vse kulture iskale ravno takšno okolje. Če ga ni bilo so ga naredile z geomantičnimi posegi v naravo ali z ustreznimi posegi v zgradbe.

Vse to še vedno stoji povsod po svetu, kot aktivne priče stare kulture, starega znanja, ki še ni bilo izgubljeno. Iz tega znanja se lahko učimo, da ga bomo znova vpeljali v naš prostor in tako kot nekoč omogočili, da postanejo ljudje duhovno močnejši.

Duhovno močni ljudje so fizično bolj zdravi, ker jim naravno okolje ne škodi, so tudi psihično močnejši, bolj odporni proti stresu, pogostemu spremljevalcu današnjega časa. To sicer ne odpravi vseh težav, je pa dobra podlaga za njihovo reševanje. Tudi klasična medicina postane učinkovitejša in seveda tudi vse druge metode zdravljenja.

Duhovno močan človek ima tudi močnejšo voljo, da postori marsikaj, za kar sicer »nima volje«. Duhovna moč človeka sicer ni odvisna samo od bivalnega okolja, žal pa številni primeri kažejo, da je sčasoma zmanjka skoraj pri vseh ljudeh, če se človek preseli v razglašeno okolje brez zemeljske moči.

Okrog izdelka Oka se širi zelo močno in uglašeno polje zemeljske moči, v premeru stotih metrov, kar omogoča kakovostno bivalno okolje za stalno vzdrževanje ustrezne duhovne moči.

KAKO NAPRAVA DELUJE

Najprej je bila zavest, ki je resnica o obstoju in nosilec življenja. Čim je iskra zavesti prisotna, se okrog te prisotnosti oblikujejo pogoji življenja in življenje se formira. Zavest in življenje sta neločljiva. Vgrajena sta v temelje kreacije. Iz zavesti se formira intelekt, ki oblikuje kozmični red. Ne življenja, ne intelekta ne moremo ustvariti, ker sta bila prisotna že ob nastanku vesolja. V okviru naših možnosti lahko z njima le upravljamo.

Naprava je bila zgrajena v skladu z naravnimi zakoni, ki vladajo v biopolju, zato se je vanjo samodejno vgradil intelekt. Intelekt je vgrajen v mikrostrukturo materiala in v obliko vseh sestavnih delov.

Škodljiva in koristna območja v naravi so njen sestavni del. Naravi nobeno območje ne škoduje, lahko pa škoduje živim bitjem, ki živijo tam, če niso prilagojena na okolico. Če ima človek močno duhovno telo, močnejše od vseh ostalih naravnih pojavov, mu le ti ne škodijo. Naravni pojavi so vsa sevanja, ki prihajajo iz zemlje in okolice vključno z elektrosmogom in sistemskimi sevanji. Elektromagnetna sevanja so del našega naravnega okolja. Več o sistemskih sevanjih pa je napisano na:

https://radiestezija-sturm.si/pdf/KAJ_GRE_LAHKO_NAROBE_V_NARAVNIH_SISTEMIH.pdf

Vsi naravni pojavi so njena moč, le da imajo nekateri razpršeno, drugi pa osredotočeno moč. Ljudem, ki niso dovolj dobro prilagojeni naravnemu okolju razpršena moč škoduje tako močno, da jim ruši fizično in duševno ravnovesje. Naravni sistem, na primer tročan učinkuje tako, da vso razpršeno moč na območju osredotoči. Energija je neuničljiva, tako tročan ne uniči energije v razpršeni moči, ampak jo samo doda k celotni moči sistema, ki je sedaj osredotočen, kar pomeni uglašen na tak način, da ljudem ne škodi, jim koristi, ker v osredotočenem polju pridobijo zemeljsko moč.

Zadnje desetletje so visokofrekvenčna sevanja močno povečala neurejenost moči v našem okolju, so naredila razpršeno moč. Regulator biopolja »Oka«, ki je zasnovan kot tročan pa celotno moč visokofrekvenčnih oddajnikov osredotoči in jo doda k skupni moči na območju. Torej naprava Oka ima že sama določeno moč. Če osredotoči še visokofrekvenčno sevanje, se njegova moč prišteje. Zaradi visokofrekvenčnega sevanja tako dobimo na območju še večjo osredotočeno moč. Če ljudje živijo v polju z večjo močjo, je to še bolj ugodno, saj polagoma preide ta moč tudi v duhovno telo človeka in ga naredi močnejšega, še bolj prilagojenega naravnemu okolju. Oka tako zelo elegantno rešuje ogroženost z elektrosmogom. Naše tehnične naprave lahko obdržimo, negativne stranske učinke tehnologije pa naprava spremeni v koristno moč – reciklira odpadni elektrosmog.

Ko človek živi na območju delovanja naprave se začno prebujati zdravilni procesi v telesu. Pri manjših zdravstvenih težavah, kot so na primer  utrujenost, nespečnost, slabo razpoloženje, nahod, blažji glavoboli, blažja oblika sladkorne bolezni, manjša odstopanja krvnega tlaka, rahlo povišana telesna temperatura in podobne stvari, postavitev ravnotežja moči lahko že zadostuje za ozdravitev. Če so zdravstvene težave večje, naprava učinkuje dlje časa. Telesu doda moč in ravnotežje, kar prispeva k zdravljenju z drugimi metodami. Med manjšimi in večjimi zdravstvenimi težavami ni ostre ločnice.

Vzpostavljeno ravnotežje, pa je odličen preventivni ukrep za ohranitev zdravja, ne nastajajo nove bolezni in ni stalno ponavljajočih se obolenj. Tudi zdravljenje s predpisanimi zdravili je bolj uspešno in okrevanje je hitrejše. Naprava učinkuje samodejno, čeprav člani družine pozabijo na njeno funkcijo.

NAČIN KOMUNICIRANJA Z NAPRAVO

Z napravo se komunicira s pomočjo misli. Naprava se odziva na miselne ukaze človeka, pri tem oddaljenost človeka od naprave ni pomembna. Pri posredovanju miselnega ukaza mora imeti človek jasne misli, mora točno vedeti kaj hoče napravi naročiti. Naprava bo usmerila svojo energijo v cilj, ki ga je postavil miselni ukaz človeka. Učinkovala pa bo toliko časa, dokler ima človek ta ukaz v svojem spominu. Ko bo pozabil na svoj ukaz, bo pozabila tudi naprava.

Naprava je bolj učinkovita, če dobi natančno definiran ukaz. Svoje misli lahko bolj natančno definiramo, če jih napišemo. Pismeni zapis je le natančno definirana misel. Najbolje, da svojo željo napišemo na listek prostoročno. Tak zapis vsebuje energijo misli tistega, ki ga je napisal, svojo energijo pa obdrži dolgo časa.

Tak, na roko napisan listek položimo na stekleno kupolo naprave, pri tem je vseeno kako je listek obrnjen. V vsakem primeru ima enako energijo, ki daje navodila napravi. Praksa je pokazala, da so se pismeno posredovani ukazi obdržali v funkciji najdaljši čas. Tako tudi točno vemo, kaj smo napravi ukazali in kasneje, ko zadeva ni več aktualna, točno vemo katere ukaze bomo preklicali. Pismeni ukaz se prekliče zelo preprosto, listek se odstrani iz steklene kupole.

Paziti pa je treba sledeče: Če je na stekleni kupoli izdelka postavljen listek z navodili bo naprava izvajala samo tisto, kar piše na listku in ne bo izvajala samodejnega zdravljenja družinskih članov. Naprava pa bo takoj pričela s samodejnim zdravljenjem družine, ko boste iz steklene kupole odstranili listek z navodili. Naprava učinkuje v premeru sto metrov in nevtralizira škodljiva sevanja, v vsakem primeru, ne glede na to ali so na kupoli postavljeni pismeni ukazi ali ne.

Neposredno na kovinski del naprave, pod stekleno kupolo, se ne polaga nobenih listkov in nobenih stvari. Tam poteka usklajeno delovanje njenih sestavnih delov, zato bi lahko dodatni predmeti povzročili motnje v delovanju izdelka. Prav zato je steklena kupola nalepljena na podlago z lepilnim trakom, ki lepi na obe strani. Spoj je tako trden, da zdrži njeno težo, vendar ga je mogoče odlepiti s silo.

OKA V AVRI POSTAVI ENOVITO POLJE IN IZBRIŠE TRAVME

Velika večina ljudi ima duhovno polje »razklano«, v njem prevladuje ali ognjena ali vodna moč. Zaradi te značilnosti niso prilagojeni na moči narave ter imajo entitete. Vse to sčasoma načne njihovo življenjsko moč. Razklano duhovno telo je anomalija. Narava je vsa živa bitja, tudi ljudi zasnovala tako, da imajo enovito duhovno telo, ker so bolj prilagojeni naravi in s tehnologijo spremenjenemu okolju. Nekaj več o enovitih duhovnih poljih je napisano na naši spletni strani www.radiestezija-sturm.si v članku »Entitete«.

Razklano duhovno telo je mogoče z napravo obnoviti. Postopek je enostaven. Položimo roko na stekleno kupolo in naročimo: »postavi mi popolno ravnotežje«! Roko držimo na kupoli približno eno minuto. Na tak način lahko pomagate tudi svojim prijateljem, naprava bo vsem obnovila duhovno telo, vendar ukrep ne bo trajen, če oseba ne bo živela v polju, ki ima zemeljsko moč, oziroma v polju naprave. Če oseba ne živi v osredotočenem zemeljskem polju se duhovno telo ponovno razkolje v vodno ali v ognjeno moč približno po desetih dnevih.

Če izvedemo postopek s postavljanjem ravnotežja v avri na prazno, takrat ko je ravnotežje že vzpostavljeno, ne bo nobene škode in nobene spremembe. Če pa smo od nekod prišli utrujeni ali če nas je karkoli vrglo iz tira, skratka v primeru slabega fizičnega ali čustvenega počutja, lahko postopek obnovimo, kot rečeno ne bo nobene škode, bo pa pomagalo, če slabo počutje izhaja iz zmanjšane moči v avri.

Postopka pa nima smisla izvajati pri osebah z duševnimi motnjami, ker se bo stanje kmalu porušilo. Taki ljudje bi se morali prej ozdraviti pri psihoterapevtu.

Regulator biopolja »Oka« ima zelo veliko moč. Duševne motnje so zakopane globoko v duhovnem telesu. Do tja pa se lahko pride samo z veliko močjo. Preizkusi v praksi so pokazali, da naprava izbriše travme iz preteklosti, če ji to naročimo. Zadostuje, da položimo roko na stekleno kupolo izdelka in naročimo: »izbriši mi travmo« ali »izbriši travmo tej osebi«! Roko držimo približno eno minuto in pri tem osredotočamo misel na brisanje travme. Travma se izbriše in se ne pojavi več.

Travme iz preteklosti učinkujejo tako, da človek zavrača sebe in vse okrog sebe, tudi poskuse zdravljenja z biopoljem. Ko se travmo odstrani ostane biopolje stabilno, enako kot pri ljudeh, ki nimajo travme. Vse to lahko merimo z radiestezijsko metodo na matrici »ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE«, ki je prikazana pri izdelku NIHALO KAPLJICA.

ZDRAVLJENJE PO NAROČILU IN NA DALJAVO

Če je družina na dopustu, naprava pa doma in nekdo iz družine zboli ali se slabo počuti, se lahko napravo aktivira na daljavo. Lastnik naprave mora svoje misli usmeriti nanjo, točno tam kjer je, jo mora vizualizirati in ji naročiti: »začni zdraviti člana družine (pove njegovo ime) do postavitve ravnotežja«! Naprava bo to naredila. To deluje, tudi na razdaljah več tisoč kilometrov, oziroma razdalje niso pomembne.

Če lastnik naprave tako ukaže, bo naprava zdravila tudi koga drugega, čeprav ni član družine. Če ima lastnik težave z vizualizacijo te osebe, lahko na stekleno kupolo naprave postavi njegovo fotografijo, vendar jo mora odstraniti, ko želi prekiniti proces zdravljenja. Najti je treba tako fotografijo, kjer je le ena oseba, tista, ki jo želimo zdraviti. Naročilo za zdravljenje druge osebe lahko izreče katerikoli član družine. Če se med seboj niso dogovorili, bo naprava ubogala vse ukaze. Naprava ima dovolj moči za zdravljenje večjega števila ljudi, vendar se pri zdravljenju ne troši njena moč zaradi števila ljudi, ampak zaradi njihovih težav. Moč delovanja naprave pa ni neomejena.

Učinkovanje naprave lahko preverjamo z radiestezijsko metodo, lahko izmerimo njeno obremenitev, komu dodaja energijo in s kolikšno močjo. Če tega ne znamo narediti, je najbolje preventivno napravo resetirati. Z začasnim izklopom naprave se vse dane ukaze prekliče. Tako zagotovimo njeno nemoteno delovanje. Po resetiranju začne naprava delovati na samodejni način. To se naredi tako, da se na stekleno kupolo naprave položi priloženo sliko kodnega jedra, ali tekst z opisom, ki to sliko vsebuje. Zadostuje, da kodno jedro postavimo na napravo samo za nekaj sekund. Napravo lahko resetiramo kadarkoli, to ji prav nič ne škoduje.

OBREMENITEV NAPRAVE LAHKO IZMERIMO Z RADIESTEZIJSKO METODO

Če je naprava obremenjena z večjo močjo od njene zmogljivosti se to lahko ugotovi z merjenjem na priloženi matrici, slika 4. Če pokaže meritev vrednost 100%, je naprava preobremenjena. To ji sicer čisto nič ne škoduje, le nadzorovati ne moremo kam je usmerila svojo moč. V takem primeru je najbolje odstraniti nekaj navodil, da se njena obremenitev zniža.

Za merjenje rabimo nihalo in matrico. Konico nihala postavimo v središče večje spirale in vprašamo: »kolikšna je obremenitev naprave?« Matrica je narejena tudi za merjenje drugih stvari, zato pri tej meritvi upoštevamo le del skale od nič do sto. Pri tem si mislimo, da merimo odstotke in sicer od 0% do 100%. Pri 100% je naprava preobremenjena. V takem primeru prekličemo nekaj nalog in ji naložimo le toliko nalog, da bo njena obremenitev največ 80%. Nekaj rezerve moramo pustiti, ker se lahko spreminja intenziteta dogodkov, v katere je vključena naprava. Če se obremenitev naprave zmanjšuje, pomeni, da učinkuje in lahko pričakujemo rezultate. Če obremenitev naprave narašča ali se ne zmanjšuje, smo ji naložili pretežko nalogo in iz tega verjetno ne bo nič, razen v primeru, če sprejmemo določene ukrepe in tako postavimo nove pogoje.

Če smo napravi naročili nekaj zelo pomembnega, je najbolje, da jo obremenimo samo s to nalogo in nič drugega, saj si ne želimo, da bi postala naprava preobremenjena in potem ne more več opravljati pomembne naloge.

Slika 4: Matrica za merjenje obremenitve naprave.

Obremenitev naprave lahko spremljamo tudi ko zdravi družinskega člana. Če se njena obremenitev zmanjšuje, se verjetno izboljšuje tudi stanje bolezni. Za oceno zdravstvenega stanja bolnikov je pooblaščen zdravnik. V vsakem primeru je treba upoštevati le njegova navodila.

OKA OBOGATI VODO IN ZMANJŠA STRANSKE UČINKE ZDRAVIL

Naprava usmeri svojo energijo tja, kamor ji naročimo. Če postavimo na stekleno kupolo naprave katerikoli predmet in ji naročimo naj ga energijsko obogati, bo to naredila zelo hitro. Lahko postavimo na napravo zdravila in ji naročimo naj jih energijsko obogati, tako, da bodo imela manj negativnih stranskih učinkov. Če bi se radi okrepili z energijo vode, postavimo kozarec na stekleni pokrov in naročimo napravi naj obogati vodo, da bo zdravilna za pitje.

Možnosti uporabe so široke, poskusite karkoli in preverjajte učinkovanje. Naprave s tem ne morete poškodovati, v najslabšem primeru ji lahko naročite kaj takega, kar ne bo mogla narediti, ker vsako naročilo zahteva določeno moč za realizacijo.

Naprava se odziva na predmete, ki jih postavimo na stekleno kupolo, zato tja ne odlagajte predmetov, če zato ni nobenega razloga. Prav tako se ne sme postavljati nobenih predmetov ali slik pod kupolo, direktno na napravo, ker bi tako zmanjšali njeno učinkovitost. In še enkrat, če ste postavili na napravo kakršnikoli predmet se prekine njeno samodejno zdravljenje družine.

V POLJU NAPRAVE LAHKO PRIPRAVLJAMO ZDRAVILNO HRANO, IZBOLJŠA SE KAKOVOST VODE

Če postavimo Sončni disk v sirarno, bomo dobili zelo okusne izdelke, sir, skuto, maslo, sirotko, vse bo imelo najbolj žlahtno zdravilno moč. Prav tako lahko izdelamo marmelado, skuhamo sadne sokove, spečemo pecivo, kruh, izdelamo testenine, ali skuhamo kar celo kosilo, vsa hrana bo imela zdravilno moč. Seveda mora potekati celotni proces v polju učinkovanja naprave.

Z uživanjem take hrane pride zdravilna moč direktno v telo zato blagodejno učinkuje na celotni prebavni sistem in na splošno počutje. Izboljša se tudi bioenergijska kakovost vse vode v stanovanju in v hišni vodovodni napeljavi. Ko tako vodo pijemo, preide njen zdravilni naboj v želodec. Preko meridijana želodca njena moč potuje po drugih meridijanih in se odloži v tistem delu telesa, kjer so bolna mesta. Tako poteka proces zdravljenja. Umivanje z zdravilno vodo blagodejno vpliva na kožo.

LOKACIJA NAPRAVE V HIŠI

Izdelek je narejen tako, da učinkuje na vseh lokacijah in v vseh pozicijah z enako močjo. Ni bilo ugotovljeno, da bi okoliški predmeti motili njegovo funkcijo,  kljub temu, naj bo najbližji predmet oddaljen od lesene embalaže izdelka najmanj 20 centimetrov.

NAPRAVE NI MOGOČE UPORABITI V ŠKODO DRUGIH LJUDI

Oka je narejena tako, da njene funkcije ni mogoče zlorabiti, tako, da bi lahko komu povzročila škodo. Lahko izvaja le dve funkciji in sicer, da nekomu pošilja dobro moč in mu tako pomaga, ali da mu te moči ne pošilja. Programirana je tako, da lahko uravnava le sintropijo, v nobenem primeru pa ne more generirati entropije. Program je vgrajen mehansko, zato ga ni mogoče izbrisati, niti spremeniti. Ne bo učinkovalo, če dobi naprava naročilo naj komu škoduje, njeno polje nima informacij, ki lahko škodujejo.

Če pa bi napravo razstavili in vanjo vgradili kakšne druge elemente ali, če bi fizično posegali v konstrukcijo naprave in jo spreminjali, v takem primeru bi lahko naprava generirala škodljivo polje, zato se v napravo ne sme fizično posegati ali jo spreminjati!

IZDELEK NEVTRALIZIRA ŠKODLJIVA SEVANJA

Izraz »škodljivo sevanje« razumemo kot povečanje entropije v biopolju določenega območja. Naši izdelki nevtralizirajo škodljiva sevanja tako, da zmanjšujejo entropijo biopolja v območju njihovega učinkovanja. Škodljiva sevanja lahko definiramo tudi kot kaotične informacije. Izdelek tako nevtralizira škodljiva elektromagnetna sevanja od daljnovodov, transformatorskih postaj, radarjev, radijskih oddajnikov, TV ekranov, mobilnih telefonov itn. Pri tem je potrebno poudariti, da se po postavitvi izdelka na območju sevanj ne spremeni jakost elektromagnetnega sevanja, če ga merimo z elektronskim instrumentom. Če bi elektromagnetna komponenta izginila, na primer, mobilni telefoni ne bi imeli signala in ne bi delovali. Elektromagnetna sevanja povečujejo entropijo v biopolju na precej večji razdalji kot je ta sevanja mogoče izmeriti z elektronskim instrumentom.

Oka nevtralizira še škodljiva sevanja, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča, na primer podzemni vodni tokovi, in radioaktivnost iz naravnega ozadja. Prav tako odstrani moteče energijske tvorbe, ki jih ustvarjamo ljudje sami in nastanejo pri zelo močnih negativnih emotivnih stanjih, kot so agresivnost, apatičnost, žalost, strah, jeza in čustvena bolečina. Tudi sovraštvo do drugega lahko naredi škodljivo energijo, ki jo ljudsko izročilo imenuje urok. Pri urokih gre za zavestno škodljivo delovanje s pomočjo mentalne energije, z namenom povzročanja škode. V najhujših primerih takšno delovanje na posameznika lahko povzroči hiter padec življenjske energije. Regulator predstavlja zaščito tudi v takih primerih, saj zelo hitro obnavlja življenjsko moč.

Škodljiva sevanja negativno vplivajo na naše počutje, kar se kaže v stalni napetosti in živčnosti, in v pogostem obolevanju. Pod vplivom energij, ki so jih naredili ljudje sami, s svojimi konfliktnimi stanji se krhajo tudi medsebojni odnosi v skupnosti. Ti negativni energijski zapisi se v prostoru ne čistijo sami spontano, ampak se celo kopičijo. Ko jih izdelek nevtralizira, se močno zmanjša stresnost in ljudje so bolj umirjeni. Problemi, ki jih imajo sicer ne izginejo, vendar jih je v prijaznem ozračju mogoče reševati bolj učinkovito, predvsem manj stresno.

Vsa ta sevanja imajo določeno moč. Naprava poveča duhovno moč posameznika tako, da njegova moč močno presega moči vseh naštetih pojavov. Ko človek zapusti območje delovanja naprave in se nahaja na območju, kjer so prisotna vsa našteta sevanja, mu le ta ne škodijo, ker je močnejši od njih. Kot rečeno pa se človekova duhovna moč zmanjša, oziroma postane ponovno šibak, če ne živi v polju naprave, ali v enovitem zemeljskem polju več kot 14 dni.

KAKO LAHKO PREVERJAMO UČINKOVITOST IZDELKA

Izpostavljenost telesa škodljivim sevanjem je možno izmeriti z elektronskim instrumentom za merjenje prehodnosti v akupunkturnih točkah, na »točki za geopatije«. To je akupunkturna točka na meridijanu trebušne slinavke, LP-4A, ki se nahaja na notranjem delu stopala leve noge, tri prste od gležnja proti prstom stopala. Tu najdemo izrastek kosti, ki je v tem predelu najizrazitejši. Točka je približno 2 mm pod izrastkom v smeri proti podplatu stopala. Po postavitvi izdelka, ki nevtralizira sevanje, se mora vrednost v točki normalizirati. Meritve je treba opraviti pred postavitvijo izdelka in dva meseca po postavitvi.

Učinkovanje izdelka smo preverjali s to metodo, ki se sicer imenuje po raziskovalcu Dr. Voll-u. Funkcijo zdravljenja bolezni pa lahko preverjamo z običajnimi diagnostičnimi metodami, ki se uporabljajo v zdravstvenih institucijah.

Najbolj očiten pokazatelj pa je pogostost obolevanja po postavitvi naprave, ki jo primerjamo s pogostostjo obolevanja pred njeno postavitvijo. Naprava neprestano vzdržuje energijsko ravnotežje v sistemu, zato se odpornost telesa poveča in pogostost obolevanja se zmanjša. Dogodki v družini pa se odvijajo bolj nemoteno kot prej, tako kot sami načrtujemo, je manj zapletov.

Naš energijski sistem ima določeno vztrajnost. Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da se energijsko stanje v meridijanih stabilizira šele po dveh mesecih. Za prvo oceno delovanja izdelka je treba počakati nekaj dni, za dokončno pa dva meseca.

KAKO SAMI UGOTOVIMO PRISOTNOST ŠKODLJIVIH SEVANJ

Prisotnost škodljivih sevanj v prostoru se precizno ugotavlja le z radiestezijsko metodo, vendar je mogoče ugotoviti izpostavljenost škodljivim sevanjem tudi brez meritev, z opazovanjem okolice in svojega počutja.

Sevanjem smo izpostavljeni v bližini daljnovodov do oddaljenosti nekaj 100 m, če je v okolici bliže od 100 m transformatorska postaja, v bližini radarjev, radijskih oddajnikov, mobilnih telefonov in močnih elektro motorjev, če živimo blizu potoka ali reke, na vodnatem območju, če so pod hišo zaprte votline. Sicer pa škodljiva sevanja povzročajo nespečnost, prebujanje ponoči, približno ob isti uri. Človek vstaja utrujen in neprespan, zbuja se z glavobolom, bolečinami v hrbtenici, se močno znoji, ima mravljinčaste roke ali noge. Otrok ima moreče sanje, škrta z zobmi, moči posteljo, se v njej obrača.

Tudi razdražljivost, živčnost, pogosti prepiri, apatičnost, žalost, strah in jeza,vse brez pravega razloga, so lahko posledica sevanj v stanovanju. Da je v njem škodljivo sevanje, lahko sklepamo, če so se v hiši že dogajali neprijetni emotivni dogodki, lahko tudi pred nekaj desetletji. Prav tako je možno sklepati na škodljiva sevanja v stanovanju, če imajo stanovalci nenehno ponavljajoče se enake zdravstvene težave ali če ljudje pogosto obolevajo. In tudi tedaj, če zadeve ne potekajo tako, kot bi morale, in imamo občutek, da se nas drži smola.

Če je v hiši v kratkem času, na primer v nekaj letih zaporedoma umrlo več ljudi – tudi to je lahko znak, da je tam nekaj narobe z ravnotežjem v biopolju.

KAKO IZBRATI PRIMEREN REGULATOR BIOPOLJA

V programu imamo več različnih naprav, ki se razlikujejo po kakovosti biopolja. Nekatera bivališča so zgrajena na primernih lokacijah, zato ne rabijo nobenega regulatorja biopolja, druga imajo samo malo porušeno ravnotežje, tam zadostujejo cenejše in bolj enostavne naprave. V bivališčih, kjer je ravnotežje močno porušeno, pa rabimo kakovostnejše izdelke. Prav tako rabimo kakovostnejše izdelke, če ljudje pogosto obolevajo ali so že bolni, saj boljši izdelki postavljajo energijsko ravnotežje tudi v telesu in tako zdravijo.

Če se ljudje počutijo slabo, živijo v starih hišah, na sevanju in v bližini daljnovodov, ni pravilna odločitev:  »kupimo najcenejšo napravo in potem bomo videli kaj bo«. Vedno je treba izbrati primeren regulator biopolja, dovolj močan, da bo prenesel obremenitve iz okolice. Bolje je izbrati regulator, ki je nekoliko predimenzioniran, ker stopnja entropije v okolici in v času niha, tako bi naprava učinkovala dobro tudi v morebitnih kriznih pogojih.  Najbolje bi bilo proizvajati samo najboljše naprave, pa bi bilo povsod prav, vendar so take naprave zahtevne za izdelavo, in so zato dražje.

Disk je primeren za varstvo pred škodljivimi učinki, kjer polje ni močno porušeno. Obesek Elipsa je primeren za osebno zaščito na vseh lokacijah, nosimo ga okrog vratu, zelo hitro dodaja energijo. Pri tem je Zlata elipsa najbolj kakovostna. Elipsa je prenosni regulator biopolja. Prenosne regulatorje rabimo v primerih, ko se premikamo skozi ogrožena območja, delo v elektrarnah, na daljnovodih, gibanje skozi območja kjer je veliko elektrosmoga, šofiranje, ali če imamo kronične bolezni in stalno potrebujemo energijo. Oka je najkakovostnejša naprava iz našega programa, ima lastnosti vseh drugih, lahko zaščiti ljudi pred ionizirajočimi sevanji od močnih daljnovodov, oddajnikov in posledic jedrskih nesreč. Poleg tega zdravi člane družine, njeno polje pa poveča duhovno moč človeka, da se laže sooča z izzivi, ki mu jih prinaša življenje.

REAKCIJE NA IZDELEK POMENIJO ZDRAVLJENJE

Regulator biopolja Oka ima zelo veliko moč, ki jo postopno vgrajuje v človekovo auro. Takoj na začetku ne vgradi vse moči, ampak le toliko, kolikor jo človek lahko sprejme. Tega človek običajno niti ne čuti, morda se čuti le mravljinčenje ali toploto, vendar le za kratek čas, dokler naprava ne postavi ravnotežja.

Kasneje, čez nekaj tednov ali mesecev pa naprava ponovno povečuje duhovno moč v auri. To dela v paketu, tako da se duhovna moč dvigne kar naenkrat za določeno stopnjo. Dvig duhovne moči v auri pomeni tudi dvig moči v vseh celicah telesa. V tem procesu pa se poslabša počutje, ki traja lahko le en dan, ali največ tri dni. Poslabšanje počutja ni zelo moteče. Ko se telo prilagodi večji moči slabo počutje izgine, vendar se lahko vse skupaj spet ponovi čez nekaj mesecev in to traja toliko časa dokler človek ne dobi enako duhovno moč kot jo ima naprava. Popolnoma enaki procesi bi se odvijali, če bi se človek preselil na območje, kjer je že narava sama vzpostavila ravnotežje v enovitem polju, ali v primeru, če bi z drugimi metodami povečeval duhovno moč.

Če se kmalu po začetku uporabe izdelka poslabša počutje, na primer, če se pojavijo bolečine, se zdi kot da je izdelek poslabšal zdravstveno stanje, v resnici pa je le telo dobilo več moči, da lahko opozarja na že obstoječe motnje. Prebudili so se mehanizmi zgodnjega javljanja motenj, zato sedaj lahko reagiramo na simptome, ker so postali izraziti. Nekateri simptomi lahko izginejo že po nekaj dnevih, to je izdelek pozdravil. Če bolečine vztrajajo več dni, je treba obiskati zdravnika. Pri zgodnejšem odkrivanju bolezni se precej povečajo možnosti za ozdravitev.

Lahko se zgodi tudi to, da se takoj v začetku uporabe izdelka pojavijo prepiri med člani družine. Tudi to so lahko reakcije na izdelek. Prepiri se lahko pojavijo tam, kjer so bili nesporazumi že prej, vendar jih člani družine zaradi ljubega miru niso želeli razreševati. Energijsko polje izdelka je okrepilo tudi psihično moč človeka, sedaj lahko zbere dovolj poguma, da svojim bližnjim pove kaj ga moti. Tudi to je zdravljenje, kajti zadrževanje čustev in igranje igre, češ, saj je vse v redu, vsakemu pobere veliko moči.

Če je reakcija preveč moteča se lahko funkcijo izdelka izključi, tako, da se na stekleno kupolo postavi priloženo kodno jedro za izklop naprave. Ko kodno jedro, odstranite iz kupole, bo naprava zopet nemoteno delovala. Drugi dan se izdelek ponovno aktivira. Izdelek je lahko vklopljen za daljši čas od prvega dne, tretji dan pa za nekaj ur več od drugega dne itn., dokler se telo ne navadi na višji bioenergijski potencial v prostoru. Priloženi tekst s sliko kodnega jedra tudi izklopi funkcijo izdelka, zato se ga ne sme polagati na stekleno kupolo. Za nemoteno delovanje mora biti priloženi tekst oddaljen od izdelka vsaj 50 cm.

Izdelek je narejen tako, da v nobenem primeru ne povzroča škode, vendar ne more vsega pozdraviti. Tisto kar se je izboljšalo je izdelek pozdravil, česar pa izdelek ne more pozdraviti ostane za zdravljenje z drugimi metodami.

OPIS IZDELKA IN VZDRŽEVANJE

Kovinski deli naprave so narejeni iz medenine, brona, in nerjavečega jekla ter zaščiteni z ustreznim lakom, zato je izdelek odporen proti koroziji in ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Vsi kovinski deli so izdelani po tehnologiji z ulivanjem materialov v biopolju, ki omogoča kopiranje informacij iz matičnega generatorja v talino. Zapisi informacij so shranjeni v mikrostrukturi zlitine v mehanski obliki, zato jih ni mogoče poškodovati, niti spreminjati, tam so shranjeni za vedno.

Posamezni sestavni deli naprave so zlepljeni z lepilnim trakom za kovine in so narejeni tako, da učinkujejo neomejeno dolgo časa, vendar se naprave ne sme poškodovati, jo raziti z ostrimi predmeti, niti se ne sme odstraniti ali dodati kakšnega sestavnega dela. Da bi preprečili poseganje v napravo smo jo pokrili s stekleno kupolo debeline pet mm, ki je nalepljena na leseni okvir. Tudi steklene plošče kupole so med seboj zlepljene, lepilo ne prenese visokih temperatur, zato na kupolo ne postavljajte težkih vročih loncev.

Leseni podstavek je iz masivnega lesa. Kovinski del regulatorja biopolja je ravno tako nalepljen na leseni podstavek z lepilnim trakom, ki lepi na obe strani. Po deklaraciji proizvajalca vzdrži temperaturo od -40°C do +100°C. Lepljeni spoj je trden, vendar naprave kljub temu ni priporočljivo obračati na glavo, ker morda ne bi zdržal. Če se steklena kupola umaže zaradi prijemanja z rokami, se jo lahko očisti s čistilom za steklo, leseni del pa se obriše s krpo.

Izdelka ni mogoče izključiti ali poškodovati z zapiranjem v kovinske zaboje, niti z magneti ali s kovinskimi predmeti, se ne izključi oziroma njegove funkcije ni mogoče motiti niti v bližini električnih vodnikov. Poškodba izdelka je možna samo mehansko. Izklop pa je možen le z ustrezno sliko kodnega jedra. Ne potrebuje ne vzdrževanja, ne energijskega napajanja. Rok trajanja izdelka je neomejen.

Napravi je vedno priložen še tekst z opisom, ki vsebuje sliko kodnega jedra za izklop in še eno posebej. Izdelek je zaščiten na Patentnem uradu Republike Slovenije. Teža izdelka je okrog šest kilogramov. Zunanje mere izdelka so 368 × 211 mm, višina pa je 232 mm.

Zadnja sprememba: december 2018.